Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lang kunnen wij niet wachten. Verstonden de bijzondere personen • hun belang, zij zouden zich vereenigen. Maar zij doen dit niet. Het middelpunt van vereeniging van krachten en werkzaamheid moet dus in het algemeen belang door de Regeering worden aanvaard.

Ik behoef hier niet bij te voegen — het is reeds in de gedrukte stukken aangemerkt, — dat men, de zaak aan particulieren overlatende, wellicht eenige lijnen zal zien tot stand brengen, die slechts, met elkander in verband gebracht, waarde zullen hebben. Maar liet zullen alleen zulke lijnen zijn, waarbij de particuliere ondernemer groote voordeelen meent te zullen vinden, en de voordeelen moeten niet worden berekend over de linie, die eene stad met eene andere verbindt, maar over den ganschen omvang der lijnen, welke de onderscheidene deelen van het land onderling verbinden en zich aan het buitenland aansluiten.

Kr komt eene bijzondere reden bij, waarop de geachte spreker niet bedacht was noch konde zijn. Er zijn regeeringen, met wier landen wij in ons belang, in de eerste plaats, in telegrafische verbinding behooren te komen, maar die in geene zoodanige gemeenschap willen treden met een particulieren ondernemer. De Pruisische Regeering bijv. wil hare lijnen niet aansluiten aan particuliere lijnen, zoodat de Regeering verplicht zal zijn eene lijn op te richten langs den Rijnspoorweg.

De geachte spreker meent, dat men wellicht binnen kort een millioen zal vragen voor de aansluiting van den Rijnspoorweg aan de Duitsche spoorwegen; hij herinnert, dat nu vier ton worden verlangd en vraagt dan: zoo men op dien weg voortgaat, waar zal het heenleiden? Besteedt men niet te veel? Mijne Heeren, ik geloof, men besteedt niet te veel; eer te weinig. Waaraan zal hetgeen de natie opbrengt, nuttiger en beter worden besteed, dan aan deze groote middelen van verkeer, waarvan de ontwikkeling van de welvaart der natie in zoo groote mate afhangt? De Regeering doet hier niets anders, dan de middelen der natie concentreeren, eene concentratie, die door het belang der natie wordt gevorderd, maar die zonder de Regeering geen plaats zou vinden.

De geachte spreker heeft gemeend, dat het nu de tijd was, aan den Minister eenige opheldering te vragen ten aanzien van de aansluiting van den Rijnspoorweg aan de Duitsche spoorwegen. Hij zal zich, hoop ik, tevreden stellen, wanneer ik zeg, dat de zaak op dit oogenblik nog niet zoo ver is gevorderd, om hier die opheldering te geven, maar dat ik vertrouw, dat binnen weinige weken die tijd zal z'jn gekomen. Ik verzoek den geachten spreker zoo lansr geduld te willen hebben.

De adressen, waarover rapport is uitgebracht, en de Commissie van Rapporteurs hebben het belang van de Uselsteden, om in bet net der telegrafische lijnen te worden opgenomen, aangedrongen. Hetgeen in de gedrukte stukken is gezegd, hetgeen op de kaart is geteekend,

Sluiten