Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middelen v;in regeering, al is het voor zeldzame gevallen, moet worden gerangschikt; eene wet die niet om een of ander Ministerie te ondersteunen dient, maar om te beletten dat de gang der regeering kunne worden gestuit, in zooverre men namelijk de Ilegeering verplicht rekent om gemeenten, die zich zelf niet kunnen redden, te helpen.

Het wetsontwerp werd met 28 tegen 5 stemmen afgestemd.

18 September. Vereenigde vergadering der beide Kamers. Sluiting der ïitting.

Mijne Heeren!

Do sta ten-Generaal hebben opnieuw, met de Regeering, ondervonden, dat de reeks der jaren, waarin van den ijver der Wetgevende Macht buitengemeen veel wordt gevergd, nog niet is gesloten.

Terugziende op sommige teekenen van den algemeenen toestand bij den aanvang uwer werkzaamheden, mogen wij het als een bijzonderen zegen dankbaar erkennen, dat wij ons, in volkomen vrijheid en rust, aan de wetgeving tot bevordering van de zaak des Vaderlands ongestoord konden wijden.

Behalve de begrooting van uitgaven en de vaststelling der middelen, hebben menige .andere zeer gewichtige onderwerpen u onvermoeid bezig gehouden. Ik noem slechts de verbetering van ons belastingstelsel, de inrichting der rechterlijke macht, het Indisch muntwezen, de jacht en visscherij, de regeling onzer betrekkingen van handel en scheepvaart naar onderscheidene zijden, de vermenigvuldiging onzer middelen van gemeenschap binnenslands en met andere landen.

Zoo niet alle aangelegenheden, aan uwe beraadslaging onderworpen, op een vasten voet zijn gebracht, de vruchten van uw onderzoek en van liet overleg met de Regeering mogen niet worden voorbijgezien. I)e arbeid daaraan besteed, het licht daaruit te ontleenen, zijn voorbereiding voor het vervolg.

Indien men hetgeen werd verricht niet enkel afmeet naar hetgeen men wenschelijk zou keuren, of vroeger in het verschiet, zonder den afstand te kennen, mogelijk achtte, maar met de wezenlijke voorwaarden en eischen der groote taak vergelijkt, men zal dan eene gestadigheid van voortgang opmerken, die het vertrouwen schenkt, dat een volgend jaar het vorige zal aanvullen.

De Koning heeft mij opgedragen, u Zijnen dank te betuigen voor uwe ijverige behartiging van de belangen des Rijks.

Namens den Koning sluit ik deze vergadering der Staten-Generaal.

Sluiten