Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

ster (zedenroman 193 eeuw); tal van histor. of taal- en letterk. werken; zeer populair.

Jan Frederik Oltmans (1806—1854) (J. v. d. Hage). Hagenaar; degelijker historicus dan v. Lennep; stijl forscher, krachtiger; karakterteekening zwak; veel succes: Het Slot Loevestein in 1570, De Schaapherder.

Mevr. Bosboom-Toussaint(1812—1886); geb. te Alkmaar; gouvernante; wijdde zich weldra aan historie en letterkunde; hoogst begaafd; bescheiden; vroom; (traaf van Devonshire; Het huis Lauernesse (Ned. roman, Potgieter); fijne karakterteekening; groote historische kennis; stijl deftig; Romans uit het Leicestersche tijdvak; De Delftsche Wonderdokter; Majoor Frans, roman uit eigen tijd; stijl frisscher, natuurlijker, behandeling vaster en krachtiger.

Hendrik Jan Schimmel (1825—1906); groote liefde voor het tooneel; historische drama's (De tweede Tudors, Struensee, Het kind van staat); meer bekend door histor romans: Mary Hollis ; Sinjeur Semeyns ; De Kapitein van de Lijfgarde; veel avonturen, listige intrigues; boeiend verhaald.

Het huis Lauernesse (Een sterfbed in 1521).

§ 2. Mr. P. A. S. van Limburg Brouwer en Adèle Opzoomer. 177

Mr. P. A. S. van Limburg Brouwer (1822—1873); oriëntalist; Akbar (Oostersche roman).

Mej. Adele Opzoomer (A. C. S. Wallis), thans in Hongarije; reeds vroeg histor. drama's in 't Duitsch; later Holl. roman: In dagen van strijd; aan karakterontleding veel zorg besteed; aforismen; taal niet zuiver; Vorstengunst; fijne psychologie; weinig plastisch talent; veel filosofie; histor. roman door de jongeren niet beoefend; Warhold van Adr. van Oordt.

Akbar (Een Kluizenaar).

II. De Gidsbeweging 187

§ 1. De Gids 187

In 186 en begin 19e eeuw met critiek treurig gesteld; Vaderl. Letteroefeningen; Boekzaal der geleerde Wereld; sentimentaliteit; pathos; conventioneele beeldspraak; Jacob Geel (1789—1862); Het Proza; zijn voorbeeld wekte anderen op; 1834 De Muzen door Bakh. v. d.

Brink, Potgieter, Drost en Heye opgericht; 1837 De Gids onder Potgieter en Bakh. v. d. Brink; natuurlijkheid; eenvoud; studie v h voorgeslacht; grondige, objectieve critiek; lange jaren onder Potgieter leidend tijdschrift; onder Busken Huet (1862—'65) nieuwe bloei; P. en H. uit de redactie; 1885 N. Gids ; thans onder invloed mannen van 80.

Het Proza. (fragm.).

Sluiten