Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 3. Mr. Carel Yosmaar (1826-1888).

Deze fijne kenner der kunstgeschiedenis, dichter, schrijver en criticus werd in 1826 te 's Gravenhage goboren, studeerde in de rechten, bekleedde verschillende rechterlijke betrekkingen, maar trok zich reeds in 1873 uit het ambtelijk leven terug om zich geheel te kunnen wijden aan kunst en wetenschap, welker beoefening hem reeds zooveel genot verschaft en onze letterkunde met een aantal schoone bladzijden verrijkt had. In 1860 nl., bij de reorganisatie van den Nederlandschen Spectator, was hij hoofdredacteur geworden, en sinds dien tijd bad hij zich door zijn pittige critieken, maar vooral door zijn Vlugmaren van Flanor steeds als een zeer degelijk klassiek ontwikkeld en geestig man, als een fijn opmerker en goed stylist doen kennen.

Hij dweepte met de klassieke kunst, maar zonder in het euvel te vervallen van onze vroegere letterkundigen; hij werd er juist krachtiger en zelfstandiger door, en voelde des te sterker hoe noodig het is voor den kunstenaar zich-zelf te zijn. Ook hij zocht als Huet en Multatuli zijn eigen weg, ook hij wilde den letterkundigen smaak zuiveren; wees Iluet telkens naar de Fransche grootmeesters der kunst, als de voorbeelden waarnaar men zich had te richten, eischte Multatuli vóór alles waarheid en realiteit, Vosmaer verwachtte vooral heil van ernstige en nauwkeurige studie der klassieken.

Yan zijn werken zijn vooral bekend

Vogels ran diverse Pluimage

een verzameling opstellen deels van kunst-liistorischen, deels van zuiver belletristischen aard (A.), maar alle getuigend van zijn fijn artistiek talent.

Van zijn twee romans Amazone en Inwijding is de strekking om ons de schoonheid der Grieksche en Romeinsche kunst te doen gevoelen en bewonderen te duidelijk, dan dat zij als romans goed gelukt mogen heeten. De personen zijn te veel als bijzaak behandeld, de kunstbeschouwingen zijn te zeer hoofdzaak. Do

Sluiten