Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lectuur is echter in hooge mate ontwikkelend en daarom zeer aan te bevelen.

Zijn Londinlas is een in Nederlandsche hexameters verteld verhaal van een uitstapje naar Londen, met beschrijvingen van de lotgevallen, die hij daar met zijn vrienden had beleefd, en de merkwaardigheden, die zij er hadden aanschouwd.

Toonde hij in dit humoristische gedicht reeds, hoe goed hij onze taal in Grieksche hexameters wist te kneden, zijn meesterlijke vertaling van den Ilias (B.), en de later verschenen gedeeltelijke vertaling der Odnssee gaven van zijn verskunst en de smijdigheid onzer taal nog beter bewijs. Ongetwijfeld zijn deze metrische vertalingen de beste proeven ooit geleverd om het Grieksche metrum op onze taal toe te passen.

Als criticus verdient hij vooral vermelding om zijn studiën over Multatuli, van wiens genialiteit hij een vurig bewonderaar was en dat openlijk uitsprak, ondanks de verontwaardiging, die hij wel wist er door te zullen opwekken.

A. Uit: VOGELS YAN DIVERSE PLUIMAGE.

Bladen uit een Levensboek. (Fragment).

In onze stad was een gymnasium, en toen ik den behoorlijken leeftijd had, ging ik daar dagelijks heen, om mij te laten volpompen met klassieken nektar, benevens eenig modern toeëten.

Met een zekere pedanterie aan dat tijdperk eigen, werden wij gymnasiasten weldra groote beminnaars van de oude classici en zagen met verachting neer op alle jongens die geen Latijn en Grieksch kenden; wij vonden het in ernst een zedelijk gebrek in iemand, geen Latijn en Grieksch te kennen.

— De klassieke letterkunde, zeiden wij, is toch de ware en de schoonste! Wat is al dat nieuwe anders dan navolging? Navolging van de ongelijkbare meesterstukken der classici? Wat waren de nieuweren te zamen bij Homérus alleen? Waar was de echte po zie, de echte welsprekendheid, de echte historiekennis zoo niet bij de oude classici, Spreekt me dan niet van de nieuweren; wij houden het bij de oude classici! •

Sluiten