Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„dan die van Heerewaarden over het veer bij het fort St. Andries naar ,,Rossum. Daarenboven heeft de gemeente Heerewaarden van ouds ,,tot den Bommeler-waard behoord, en kan dezelve daarvan niet ge,,scheiden worden zonder de bevolking van het distrikt Zalt-Bommel ,,te veel te verminderen."

Ik begin niet de laatste reden die het gemakkelijkst op zijde is te zetten. De bevolking van Ileerewaarden bedraagt zes a zeven honderd zielen, en die vermindering kan dus niet wel eene reden zijn om de gemeente te voegen bij Zaltbommel.

In de tweede plaats, zegt men, heeft van ouds Heerewaarden tot den Bommelerwaard behoord. Juist hierin ligt een grond, waarom Heerewaarden thans niet met Zaltbommel is vereenigd. Want de gemeente Heerewaarden behoorde vroeger tot den Bommelerwaard omdat de natuur dit meJebracht; toen bestond de tegenwoordige samenvloeiing van Maas en Waal niet, die nu Bommelerwaard en Heerewaarden scheidt; toen waren beide rivieren tusschen Heerewaarden en Dreumel verbonden. Sedert dien tijd is de natuurlijke gesteldheid veranderd; nu komen Maas en Waal beneden Heerewaarden te zamen, en houdt de Bommelerwaard bij het kanaal van St. Andries op. Dit is zoo waar, dat ook nu, volgens het Geldersch polderreglement, Heerewaarden niet behoort onder den Bommelerwaard, maar een polder op zich zelf uitmaakt, die rechtstreeks correspondeert met Gedeputeerde Staten. Derhalve, de ligging, die vroeger pleitte voor eene verbinding van Heerewaarden met Zaltbommel, pleit nu voor de afscheiding.

Voorts zegt men, de streek van Heerewaarden is een overlaat, en bij hoogen waterstand zal de gemeenschap dus uitstekend moeilijk zijn tusschen Heerewaarden en de hoofdplaats van het distrikt, waarmede men thans voorstelt het te vereenigen. Maar in dat geval zal de gemeenschap even moeilijk zijn tusschen Heerewaarden en Zaltbommel. Men stelle zich het oord, waar Heerewaarden ligt, voor het oog. Het is eene smalle strook tuschen de Maas en de Waal, waar de rivieren het dichtst bij elkander komen, in zeker opzicht een schiereiland; die geheele strook, in welker midden Heerewaarden ligt, is overlaat; het water zal dus evenzeer de correspondentie- met Bonnnel beletten, als die met het Maaswaalsche.

Ziedaar de redenen der Gedeputeerden tegen de mijne gewogen. De hunne kwamen mij niet voldoende voor, daar het mij toescheen, dat de natuur zelve Heerewaarden aan het Maaswaalsche verbindt. Ik heb uit dien hoofde gevolg gegeven aan het verlangen, in het eerste verslag der Tweede Kamer uitgedrukt.

Het was onjuist, merkte de heer van Nispen v. Pannerden op, dat door de Staten van Gelderland werd voorgesteld om bij Arnhem en bij Nijmegen die plattelandsgemeenten te voegen, die er bijgevoegd zijn volgens het ontwerp.

Sluiten