Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een gevaarlijken stap op den weg, die naar eene belasting op het kapitaal, een „income-tax" leidde, „een brug", die tot den „afgrond" bracht. Daarenboven ontwaarde hij daarin eene politieke strekking, die „tegenovergesteld" was aan de richting van het „nationale" ministerie, dat aan het bewind heette te zijn. De heer van Lennep meende, dat het ontwerp alleen goed kon zijn, om onder de mingegoede klassen illusiën te scheppen, die toch voor verwezenlijking niet vatbaar waren. Daartoe mocht geen verdere grond worden gegeven.

De overige sprekers verklaarden zich er voor, het voorstel te onderzoeken, hoewel hunne redevoeringen op menig punt het tegendeel deden vermoeden. De heer Groen van Prinsterer kwam, nadat hij over het ontwerp zelf een scherpe kritiek had ten beste gegeven, die eerst in een later stadium der zaak te pas kon komen, met eene verrassende wending tot de conclusie, dat het in overweging nemen geraden was. Men had, zei hij, te doen met een populair voorstel — immers elk voorstel tot afschaffing van uit haren aard impopulaire belastingen moest zoo wezen —, dat in al zijne verderfelijkheid en ondoordachtheid behoorde te worden ten toon gesteld. Het was een ontijdig voorstel, eene politieke demonstratie, die alleen daarop was gericht, de gunsten te winnen van den nijveren burgerstand, om daarmede bij eene volgende verkiezing zijn voordeel te kunnen doen.

De Kamer zal het, Mijnheer de Voorzitter, geloof ik, goedvinden, zoo ik mij bepaal bij hetgeen mij toeschijnt het onderwerp van deze beraadslaging te zijn. Het onderwerp van deze beraadslaging schijnt mij de vraag: zal ons voorstel in overweging worden genomen? De geachte spreker uit de residentie — hij vergunne mij hem nog met dien naam te noemen — heeft gemeend, dat deze beraadslaging een ruimeren omvang kan hebben. Hij heeft zich beroepen op het Reglement van Orde. Hij heeft gezegd, dat art. 48 spreekt van een „nader" onderzoek. Het „nader" onderzoek is hetgeen plaats zal hebben, wanneer de Kamer tot het in overweging nemen heeft besloten. Dan zal een „nader" onderzoek plaats vinden. Derhalve, zegt de geachte spreker, bij het in overweging nemen vindt een eerst onderzoek, een voorloopig onderzoek „van het voorstel zelf in zijne hoofdtrekken" plaats.

En als lid van de Kamer in vroegeren tijd, èn aan de gindsche tafel gezeten als lid der Regeering, was ik tegen die bepaling van het Reglement, die opnieuw in 1852 is opgenomen in art, 48. Ik meende dat daar de Grondwet het. doen van voorstellen des Konings aan de StatenGeneraal en van de Staten-Generaal aan den Koning gelijkstelt, op den weg van den eenen voorsteller niet meer moeilijkheden dan op dien van den ander moesten worden geworpen door het Reglement van Orde. De Kamer heeft anders beslist. Nu, denk ik, kunnen er slechts tweëerlei redenen zijn, om welke de Kamer goedvindt een gedaan voorstel niet in overweging te nemen. Of er bestaat geen grond hoegenaamd voor het voorstel, öf het in overweging nemen zou bedenkelijk zijn. Dat er

Sluiten