Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Het voorstel, zegt. men, kan niet aangenomen worden, omdat de

politieke strekking van het voorstel en de voorstellers moet worden gekeerd.

Van het voorstel:

In den zin van hen, die deze tegenwerping opperen, make ik het voorMei los van onze personen, en beschouwe ik het op zich zelf. Onderstel-

heefT het? V" ^ d°°r ^ gedaa"' poIitieke bettekenis

Hier bejegent mij vooraan het antwoord van den geachten spreker uit Nijmegen (den heer van der Brugghen): „Het voorstel heeft eene ge-

*evn f"°|,.tleke Strekking en zou- aangenomen, gevaarlijke politieke gevolgen hebben. Hu kan het niet bewijzen, maar het is eene eerste aarhe.d, d,e geen bewijs noodig heeft. Het is eene zuivere partijquaes-

maattl.r T1,eh,k quaestie van ee™ donatie aan de arme klasse der

maatschappij, van eene liberaliteit der schatkist nn/lor ri„

iw,. .i i smaiKisi, ,,onder de onereuse

voorwaarde, dat eene politiek die veroordeeld, verworpen is weder geaccepteerd worde." ' Yveaer ge

niet dat wiiT ^ V°°rWaarde ^steld? De spreker zegt ook

Z it m g6Steld hebbein; hij Wil zelfs aannemen dat wij die be-

voo ste, ?• ^'aaruit b«jkt *Ü dan? Uit den inhoud van ons

het v TT T geaChte Sprek6r heeft dan 00k den inh°ud van

het voorste in het geheel niet aangeroerd. Hij beeft wel gezegd dat hij maar h"^ we,licht andere cijfers zou kunnen «verstellen

ontken n deat h tniet "U ^ 611 hij ka» or,k »iet

ntkennen, dat het voorstel, wat den inhoud betreft, op een volstrekt

neutraal terrein is geplaatst. Waarin ligt dan het gevaar dat hij ducht '

Hierin en hierin alleen, dat „ij het voorstel hebben gedaan utZl

rrzr z—r -L

dï al" Z'° """ ""'OUd' "0l" *""" « elk, *

ss7cr;rs:r:,r;::r

Ik wil nnj geenszins van al het voordeel, dat die vergelijking mij geeft tegen beide sprekers bedienen. Ik wil slechts heringJen heigeen de spreker Uit Nijmegen (de heer van der Brugghen), beter dan iemand eet wat de leges agrariae waren. De leges agrariae hadden betreking tot het domein, tot den ager publicus, die, voor zooverre hij niet vu Q''"S!i'On<'('>d en dus in partikulier eigendom overgegaan, precario van Staatswege werd verleend. Vandaar, dat het bezit enkel possessio

Sluiten