Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZOU voorkomen zóó weinig verklaard, zóó weinig gemotiveerd zóó aantastbaar in hare gronden te zijn. als deze wet, daartoe zou ik met

kunnen besluiten. .

Ik zou er niet toe kunnen besluiten, want zoodanige wet, wat zou j zijn? Niet anders, naar mij voorkomt, dan voorspiegeling van eene uitbreiding onzer nijverheid onder voorwaarden, waaronder zij met kan

PlNog één^woord ten slotte. Ik hoop. Mijnheer de Voorzitter, dat door hetgeen de Minister zal zeggen of door hetgeen wellicht andere spreke., dan die tot dusverre het. woord hebben gevoerd, zullen b'jbrengen licht zal worden gegeven, waar het mij tot h.ertoe ontbreekt. Mocht dit tegen mijn wensch, het geval niet zijn. dan zal ik het voorstel afstemmen, niet om eene dergelijke wet voor goed uit te sluiten, maar om 6611 beter ontwerp te verkiijgen.

09 Mei. Ook bij de verdere beraadslagingen trachtten de voorstanders meer, om de bezwaren heen te praten, dan ze te weerleggen.

Ten gevolge van hetgeen de Minister en sommige leden hebben gezegd, wensch ik nog een paar opmerkingen aan de Kamer te onderwer-

' ije eerste betreft de wijze, waarop hier de ingediende petitiën uit den

weg zijn geruimd. ') ...

Vooreerst de verzoekschriften, die ik bij mijne eerste rede ter zijde liet die van de rechtstreeks belanghebbenden, van de korenmolenaars. Wat heeft de Minister gedaan? Hij heeft ons gewezen op de mogelijkheid „eener kunstige opwekking van petitiën." Ik voor mij zou aan hetgeen uit eene kunstige aankweeking of vermenigvuldiging van petitiën tot ons kwam geene waarde hechten, maar de kritische bedenking in den mond van den Minister heeft mij verrast. Na hetgeen met het ontwerp van armbestuur is voorgevallen, na de Aprilschudding kon, dacht ik, deze Regeering niet geroepen zijn, petitien in diskrediet te

brengen. , , .

Eene bijzondere soort van adressen, diegene waarop ik de aandacht

der Vergadering had gevestigd, zijn die van de kamers van koophande . Hoe is men met deze omgegaan? Tot mijne bevreemding heeft een geacht lid (de heer Dirks), dat ik vroeger, zoo ik mij niet bedrieg, de adviezen dier kamers bijzonder hoog heb hooren schatten en aan de Vergadering aanprijzen, nu getracht die adressen in verdenking te brengen. Hij heeft gezegd: „het kan zijn, ik wil het niet beweren — dat beteekent in dit geval, ik kan het niet bewijzen — „dat hier eene fijne taktiek valt op te merken. De kamers van koophandel zijn veelal de trechters der belanghebbenden. De kamers van Amsterdam, l. trecht,

') Vergel. hiervóór blz. 401.

Sluiten