Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rige uitgaaf van het ontwerp, zijn door de redactie, die ons nu is voorgelegd, weggenomen of verminderd. De inneeste bedenkingen zijn gebleven, en onder deze is niet de minste dat uit een reglement voor het beleid der regeering de finantien zijn weggelaten.

'20 Juli. Artikel 4. „Het onderzoeken of regelen van bepaalde zaken in Nederlandseh Indie kan door den Koning worden opgedragen aan een of meer buitengewone gevolmagtigden, den titel voerende van commissaris generaal." De heer van Goltstein had het artikel bestreden.

.Mijnheer de Voorzitter, ik vinde mij, hetgeen niet altoos gebeurt, thans met den geachten spreker die voor mij het woord voerde, op één weg. Ook mij komt het zeer twijfelachtig voor, of niet deze instelling èn nutteloos èn verkeerd moet worden geacht-

Twee opmerkingen vooraf. Vooreerst dat ik ben van het gevoelen van het Gouvernement, waar het onder het art. 4 op pag. 7 van de Memorie van Beantwoording verklaart, dat, zoo het enkel om onderzoek te doen is, het niet noodig ware van een commissaris-generaal of commissarisspeciaal in dit reglement te gewagen. De Koning toch heeft zonder twijfel de bevö-egdheid om iemand naar Indie te zenden tot instelling van een onderzoek over eene bepaalde zaak, of ook over de geheele werking van het bestuur en den ganschen toestand van die bezittingen.

In de tweede plaats merk ik op, dat de verdediging, die wij op dezelfde bladzijde onder art. 4 lezen, niet betreft liet punt waarop liet nu aankomt, macht tot regeling, aan den conimissp.,,is-generaal te geven, maar alleen eene bevoegdheid tot onderzoek. Die bevoegdheid wordt op geenerlei wijze betwist, en zij behoeft, volgens de erkenning van het Gouvernement zelf, waarmede ik mij vereemig, haren grond niet te vinden in een afzonderlijk artikel van het reglement.

Een commissaris echter, bevoegd om, nevens of boven den Gouverneur-Generaal, te regelen, schij/nt mij nutteloos en verkeerd.

Dezelfde regeling, die voort zal komen van den commissaris-generaal, kan voortkomen van liet opperbestuur hier te lande onmiddellijk. De commissaris wordt, volgens het reglement zelf, gezonden tot onderzoek. De regeling zal op het afgeloopen onderzoek volgen. Maar dan is er, — en het zal altoos betreffen een gewichtig onderwerp — dan is er bij de tegenwoordige wisseling van berichten tusschen de kolonie en het moederland, tijd genoeg om hier een Koninklijk besluit uit te lokken; een besluit dat, gelijk andere Koninklijke besluiten, aan den Gouverneur-Generaal ter uitvoering zal wordein gezonden.

Door het zenden vain een commissaris-generaal, bevoegd om nevens of boven den Gouverneur-Generaal te regelen, zal in Indie eene verdeeling, eene splitsing van macht worden ingevoerd, die mij voor dat gezag nadeelig schijnt, en verkeerd ook uit dien hoofde, omdat, zonde-' reden,

32*

Sluiten