Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overlaten aan den Gouverneur-Generaal. Ziedaar de strekking vaa. mijn amendement,

Het amendement werd met 28 tegen 25 stemmen afgekeurd.

Artikel 60. Heerendiensten. Het eerste lid van het artikel schreef voor: „In elk gewest worden de aard en duur der persoonlijke diensten, waartoe de inboorlingen in het algemeen belang en aan hunne hoofden verplicht zijn, de gevallen waarin en de wijze en voorwaarden waarop zij kunnen worden gevorderd, door den Gouverneur-Generaal geregeld, in overeenstemming met de bestaande gebruiken, instellingen en behoeften." „De verordeningen — vervolgde het tweede lid —, die persoonlijke diensten betreffende, worden in elk gewest, om de vijf jaren, door den Gouverneur-Generaal herzien met het doel om daarin trapsgewijze de verminderingen te brengen, bestaanbaar met het algemeen belang."

Amendement van den heer Sloet tot Oldhuis, uit het eerste lid de woorden: „en aan hunne hoofden'' te doen vervallen. De heer van Goltstein vreesde, in stede van afschaffing dier heerendiensten, welke de voorsteller van het amendement daarmede meende te verkrijgen, onbeperkt voortbestaan, buiten alle regelen, terwijl het uitzicht op afschaffing werd benomen. „

Mijnheer de Voorzitter, ik wil het gewicht van de bedenking, door <len vorigen spreker geopperd tegen de wijze waarop de afgevaardigde uit Zwolle zijn amendement heeft gesteld, niet ontkennen.

Ik geloof dat mijn vriend uit Zwolle zijne bedoeling wisser zou hebben bereikt, indien liij ook voorgesteld had de woorden „in het algemeen belang'' weg te laten, en dus eenvoudig te lezen: ..waartoe de inboorlingen verplicht zijn." Ik erken, dat het mij stuit, door de wet) verplichtingen tot heerendiensten te helpen bekrachtigen, niet alleen in het algemeen belang, maar ook aan de hoofden, dus in bijzonder belang, te bewijzen, zonder dat ik eenigszinis over den grond dier verplichting onderricht ben. Bestaat er een onbillijke grond, in dat geval mag de wetgever de aanspraak van die hoofden niet in bescherming nemen. Daarbij komt dat, volgens de 2de alinea, het beginsel en richtsnoer der trapsgewijze vermindering1 „het algemeen belang" moet zijn. Hoe strookt dat met hetgeen ik genoemd vinde in de 1ste alinea: niet enkel liet algemeen belang maar ook verplichting aan de hoofden? Om bij de herziening welke het artikel uitlokt de verbintenis tot heerendiensten aan de hoofden te reduceeren, heeft de Gouverneur-Generaal enkel het algemeen belang' te raadplegen wordt dus de geheele zaak uitsluitend van het algemeen belang afhankelijk gemaakt, dan behoeft men de hoofden niet afzonderlijk te noemen. In allen gevalle schijnt het mij niet noodig, de gronden der verbintenis tot het bewijzen van diensten hier te vermelden. Men vermelde het feit, zonder hetzij van het alge-

Sluiten