Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorgesteld de eerste alinea te doen vervallen. Bij de discussie, welke daarover ontstond, zweeg ik na het laatste antwoord van den Minister van Justitie, daar ik reeds drie malen het woord had gevoerd.

De Minister beriep zich hierop, dat de algemeene verordeningen, waarvan in het 1ste lid van art. 85 sprake is, konden worden veranderd, en dat de eerste alinea niet anders deed dan ze voor het oogenblik in stand houden. Had ik gelegenheid tot antwoorden gehad, ik zou opgemerkt hebben, dat daarin reeds bij art. 134 was voorzien.

Bij gelegenheid van art. 134 zou ik geen amendement voorgesteld hebben, maar wenschte ik het antwoord des Ministers, ten behoeve eerier volgende uitlegging en uitvoering der wet, eenvoudig te constateeren. Het was een antwoord dat niet ieder uitlegger zou geven, — mij onverwacht — .maar een uitleg, dien ik verlang bij uitvoering der wet in het oog te zien houden, dat art. 85 ten aanzien der in het eerste lid bedoelde verordening niets bepaalt dan hetgeen bepaald wordt bij art. 134.

Ik zou mij hebben vergenoegd, Mijnheer de Voorzitter, dat te herinneren. Nu echter een amendement geheel in mijn geest is voorgesteld, zal ik mij er gaarne mede vereenigen.

Sluiten