Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TYPHUS.

vertelde, volgens hem altijd zoo geweest was. Wanneer wij dus gaan spreken over klinische bijzonderheden van typhus in de tropen, dan is het zeer wel mogelijk, dat die bijzonderheden volstrekt niet specifiek zijn voor de warme gewesten, maar dat eigenlijk gezegd de typhus daar al net doet als in Europa. Wij bespreken haar dus omdat zij, wat hiervan ook waar moge zijn, in ieder geval heel vaak anders doet, dan zij volgens het boekje zou moeten doen.

Een andere groote moeilijkheid is dat vele malariagevallen een typheus karakter aannemen, zoodat in elk concreet geval moet worden gedifferentieerd tusschen een typhusachtige aandoening en malaria. Verder blijft het, wanneer men dan ook al door mikroskopisch onderzoek en door de chininereactie malaria kan uitsluiten, altijd nog de vraag, of men met typhus te doen heeft dan wel met paratyphus of coli-infectie. Zonder agglutinatieproeven is dit niet uit te maken.

Qaan wij thans in de eerste plaats eens na in welk opzicht de echte buiktyphus hier anders doet, dan wij vroeger geleerd hebben. De hoofdpunten van vers.chil hiervan zijn reeds lang geleden vastgesteld. Zij zijn de volgende. In de eerste plaats treedt typhus, voor zoover bekend, hier nooit epidemisch op, maar altijd sporadisch en is het zelden of nooit mogelijk een bron van infectie aan te toonen. Epidemieën, zooals die in Europa vaak worden waargenomen, die zijn terug te brengen tot een enkel geinfecteerd waterreservoir, kennen wij hier niet. Wij zien hier altijd typhus, maar nu eens hier, dan eens daar, grillig door de plaats verdeeld, zelden meer dan één geval in één huis en zonder dat wij in de verste verte kunnen nagaan, waar de patiënt de ziekte heeft opgedaan. Het spreekt wel van zelf, dat onder dergelijke omstandigheden het nemen van algemeene prophylactische maatregelen zeer lastig wordt.

si '()/{ ADI Si II OVTl'EDEX.

Sluiten