Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zweet ex. brom mns.

cehebr. i /./•; MM//''/'

promiomex.

daarop uitzonderingen in zoo verschillenden zin, dat ik eigenlijk gezegd op liet temperatuursverloop typlius nooit durf uitsluiten. Het veiligste is om bij ieder geval van quotidiane koorts aan de mogelijkheid van typlius te denken.

Men ziet wat de temperatuur betreft, nog in andere opzichten, vreemde zaken; zoo herinner ik mij gevallen, waarbij patiënten eerst enkele dagen vrij hooge remitteerende koorts hadden, daarna eenige dagen koortsvrij waren en toen weer een langere periode van remittens vertoonden, en waarbij een sterk positieve reactie van Widal of in andere gevallen sterke darmbloeding de diagnose op deze ziekte kon doen stellen.

Behalve deze genoemde punten zijn er nog enkele, die onze aandacht verdienen. Zoo is bijv. hier bij onze typhuslijders in het verloop der ziekte profuus zweeten iets zeer gewoons, terwijl in tegenstelling met wat daaromtrent in Europeesche handboeken voorkomt, bronchitis heel vaak ontbreekt. Verder moet worden opgemerkt, dat cerebrale stoornissen bij typlius minder op den voorgrond treden. Men heeft natuurlijk gevallen met apathie, met somnolentie, met coma, met deliriën, maar in een niet onaanzienlijk percentage vinden wij van al deze dingen niets en is het sensorium gedurende het geheele verloop der ziekte volmaakt ongestoord. Ook dit is een punt, dat zeer uwe aandacht verdient; het is toch voor iemand, die hier niet langen tijd practiseert, iets zoo ongewoons om aan typlius te denken, wanneer een patiënt volkomen helder is en geen de minste afwijking van zijn bewustzijn vertoont, dat men dit lijden daarop allicht zou uitsluiten, wat bepaald een kunstfout zou zijn.

Wij zullen na deze opmerkingen nog enkele punten gaan bespreken, hoewel ik volstrekt niet van plan ben om de geheele typlnis systematisch met U te doorloopen. F'rodromata zijn hier lang niet constant. Het is volstrekt niet

Sluiten