Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1)1 A'/.OUEAVTIE.

MAUNOSl■:

ZOXDEIl

WIDAL.

MALARIA.

gelegenheid zijn om deze zaken aan de waarneming te toetsen.

Stelt men zich als regel, om waar men de reactie van Widal doet, niet alleen te werken met den typhusbacil, maar ook met paratyphus en coli, dan zal men menig geval van klinisch duistere koorts kunnen interpreteeren. Waar men deze reacties kan doen, is de uitvoering aangewezen in alle gevallen, waarbij het ziekteproces met koorts verloopt en niet geheel langs anderen weg kan worden verklaard. Wij hebben toch reeds gezien, dat typhus hier zeer dikwijls in haar verloop afwijkt van het normale; wij kunnen coliinfectie eveneens zien verloopen onder zeer verschillende verschijnselen, en wij zullen dus menigmaal langs dezen weg een onverwachte oplossing vinden.

De beteekenis van de diazoreactie voor de diagnose is is niet groot, omdat men deze ook bij verschillende andere ziekten kan aantreffen. Op een negatieve diazoreactie sluit ik typhus volstrekt niet uit. Ik wil hierbij nog even opmerken, dat bij vele medici neiging bestaat, om al zeer spoedig van een positieve diazoreactie te spreken, zoodat dit zelfs al gebeurt, wanneer maar de urine na toevoeging der reagentia sterk rood wordt. Dit is echter bepaald verkeerd, want een dergelijke roode verkleuring treedt vrij wel altijd op Om van een positieve diazoreactie te spreken, is bepaald noodig, dat het schuim zeer duidelijk rood is.

Nu zal echter ieder Uwer toch wel meermalen in omstandigheden komen, dat hij gesteld wordt voor de vraag, of een patiënt een typliusachtig lijden heeft ja dan neen, zonder dat men in staat is om deze vraag te toetsen aan de reactie van Widal, en men zal dan dus zonder deze tot een conclusie moeten komen. De eerste quaestie, die daarbij dan altijd aan de orde komt, is deze: Heb ik in casu te doen met malaria, dan wel met een typliusachtig lijden. Is men in de gelegenheid om mikroskopische onderzoekingen te verrichten, dan kan men het al of niet bestaan van ma-

Sluiten