Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ger waren in 1889 10.000 abstinenten op een sterkte van 50.000. De morbiditeit van de abstinenten was 41 tegen 75 bij die der alcoholgebruikers, terwijl de mortaliteit was 3 tegen 15 pro mille. Dit zijn inderdaad sprekende cijfers, hoewel liet al weer niet billijk is om daarvan alle schuld op den alcohol te werpen, omdat juist vaak de slechtst geëquilibreerde individuen, die dus de grootste kans hebben op ziekte en overlijden, alcoholisten zijn. Wat hiervan ook zij, ik geloof, dat iedereen, die zich in Indië geheel van alcohol onthoudt, zeer verstandig doet. Men zal hiertegen aanvoeren, dat men toch te velde, wanneer men aan groote vermoeienissen is blootgesteld, wel eens behoefte heeft aan een excitans en dat men dan ook weer tot meer spierarbeid in staat is, maar dit laatste is onjuist; het is sedert lang uitgemaakt, dat de praestaties van de abstinenten hooger zijn dan die van de alcoholisten, zoodat ook in dit opzicht het nut van den alcohol op zijn zachtst gezegd twijfelachtig is. Men ziet dan ook in de laatste jaren te velde over het algemeen zeer weinig alcohol gebruiken. Er wordt wel eens een enkele maal bij gedeprimeerde stemming en groote vermoeidheid een oorlam uitgereikt, maar dit is dan alleen een psychische maatregel en kan niet ten doel hebben, de validiteit van den troep te verhoogen.

HE TEEK EX i s Waar ik aan de zoo even besproken factoren als directe

ESTAMOEHA aetjologische momenten niet veel waarde heb toegekend,

ÏUSTOI.Y- , , ... ,, ,

Tir j daar zult ge nu wel van mij verlangen te weten, welke dan

wel de feite''jke ziekte-oorzaken zijn. Ik moet dan in de eerste plaats mededeelen, dat voor het tropisch leverabsces als zoodanig met zekerheid bekend is de entamoeba histolytica. Verder houd ik het er voor, dat deze ook dikwijls een rol speelt in die gevallen, waar de diagnose werd gesteld op actieve leverhyperaemie, omdat naar mijne overtuiging daaronder heel wat leverabscessen doorgaan, die latent in het colon doorbreken. Of de amoebe ook iets te maken kan hebben met die gevallen van actieve hyperaemie,

Sluiten