Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoowel de verplaatsing der long als de verplaatsing der lever kunnen ontbreken, ook dan wanneer geen vergroeiingen aanwezig zijn. Dit is vooral het geval, wanneer de ademhaling pijnlijk is, waardoor de patiënten in hoofdzaak costaal respireeren, zoodat de beweging der lever ontbreekt, of waardoor zij in hoofdzaak alleen met de linker long ademen en de rechter veel meer met rust laten. Veelal zijn deze patiënten er niet eens toe te brengen om diep te ademen, daar dit hun te pijnlijk is. De consistentie is in vele gevallen niet gelijkmatig, zoodat het eene deel harder is dan het andere. Verder wil ik opmerken, dat men bij onderzoek der lever in deze gevallen ook altijd moet letten op de aanwezigheid van plaatselijk oedeem, dat zoowel in het epigastrium als onder den ribbenboog, als ook in het hypochondrium kan optreden en dat een zeer belangrijk teeken is voor de localisatie van het absces, terwijl het er tevens op wijst, dat het absces vrij oppervlakkig gelegen is. Van zeer groot gewicht is verder het nagaan van de gevoeligheid der lever bij druk. Wanneer men namelijk met den vingertop in de tusschenribsruimten drukt en zoo de heele lever aftast, en ditzelfde procédé ook aanwendt op de lever in het epigastrium, dan vindt men in typische gevallen één of meer scherp omschreven plekken, waarbij die druk bepaald zeer pijnlijk is. Ook deze drukpunten zijn voor de localisatie van het absces van zeer groot gewicht, omdat zij meestal de plaats aanduiden, waar het absces het meest oppervlakkig ligt. Hierbij moet ik evenwel één uitzondering maken en wel deze, dat drukpijnlijkheid van den ondersten leverrand niets bewijst voor de plaats van het absces. Men kan namelijk, wanneer de lever ook naar beneden vergroot is, in verreweg de meeste gevallen den leverrand doorvoelen en vindt dan zeer vaak dien leverrand pijnlijk bij druk, ook dan wanneer het absces hoog boven de lever gelegen is. Pijnlijkheid van den ondersten leverrand geeft dus in het algemeen geen aanwijzing voor de plaats van het absces. Iets anders is het natuurlijk,

Sluiten