Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

punctie werd verricht, waarbij evenwel alleen wat bloed te voorschijn kwam. Reeds op den avond der punctie bleef de temperatuur normaal; den volgenden dag werd de lever belangrijk kleiner gevonden en na enkele dagen voelde de patiënt zich geheel hersteld. De lever was niet meer vergroot en de temperatuur bleet normaal. Daar de algemeene toestand van den lijder niet schitterend was en hij reeds lang geleden zijn laatste verlof had gehad, werd hij naar Europa gezonden om op krachten te komen, daar wij meenden, dat wij ons vergist hadden en niet met leverabsces maar met leverhyperaemie te doen gehad te hebben. De patiënt begon echter reeds aan boord weer te koortsen; de lever nam in volume toe en hij is in Europa met succes geopereerd. Waarschijnlijk had deze man, toen wij hem puncteerden, een klein absces met een belangrijke collaterale hyperaemie, welke laatste onder den invloed der depletie is teruggegaan, terwijl het absces te klein was of te diep lag om bij punctie gevonden te worden. Het is toen langzamerhand grooter en daardoor operabel geworden.

MnT Miltvergrooting is bij leverabsces zeldzaam, wanneer

behalve het absces geen malariaverhoudingen in het spel

zijn.

Hoogst zelden geeft het leverabsces aanleiding tot druk op de vena porta. Men ziet dus zoo goed als nooit uitzetting van de aderen van den buikwand, haemorrhoiden, ascites en dergelijke; alleen buikwaterzucht wordt in het allerlaatst, wanneer de algemeene toestand zeer slecht is geworden, wel eens gezien, maar is dan niet het gevolg

OEDEEM. van stuwing, maar van hydraemie. Ook oedemen aan de onderste ledematen komen bijna nooit anders voor dan als gevolg van voedingsstoornissen; wel vindt men bij oppervlakkig gelegen abscessen soms plaatselijk oedeem, dat dan, gelijk wij reeds zagen, een belangrijke aanwijzing is voor de keus van de plaats van de proefpunctie. Dit plaatselijk oedeem wordt zelden zeer sterk en ook niet uitgebreid,

Sluiten