Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De acute, sthenische gevallen worden in het algemeen gemakkelijk herkend. Niet alzoo echter de sluipende, asthenische; men vergete nooit, dat leverabsces langen tijd zonder ernstige symptomen, zoowel locale als algemeene kan verloopen. Het gebeurt zelfs, dat de patiënt in het geheel niet als zieke wordt herkend. Ik heb U daarvan voorbeelden genoemd in den man, die een levensverzekering wilde sluiten en den kettingjongen, bij wien door een messteek van een kameraad een absces werd geopend.

Zelfs bij een groot absces kan deze schijnbare gezondheid bestaan.

Nu komen wij tot een voor de praktijk zeer belangrijk pneumonie punt, waarvan ik zal beginnen een voorbeeld aan te halen. HECUTEU Onze sergeant majoor spijsverzorger van het hospitaal werd op een gegeven moment ziek met koorts en benauwdheid KW "{' en weldra bleek, dat hij een pneumonie had van de rechter onderkwab. Alle verschijnselen waren aanwezig, zoodat daaromtrent geen twijfel kon bestaan, maar in plaats van na een week koortsvrij te worden, bleef temperatuursverhooging bestaan. Deze nam langzamerhand een meer remitteerend karakter aan, terwijl de voedingstoestand van den patiënt achteruit ging; daarbij greep geen behoorlijke resorptie plaats, zoodat de physische afwijkingen onverminderd bleven bestaan. Toen dit ruim een maand geduurd had, vroeg mij de behandelende geneesheer, of ik den patiënt ook eens wilde zien en ik kon toen niet anders constateeren, dan dat er nog steeds duidelijke verschijnselen waren van pneumonie van de rechter longbasis. Toen mijn oordeel over den lijder werd gevraagd, gaf ik als mijn meening te kennen, dat hij een leverabsces zou hebben en dat de infiltratie van de long secundair zou zijn. Ik baseerde dit op de reeds lang geleden o. a. door Manson op den voorgrond gestelde klinische waarneming, dat men bij pneumonie van de rechter onderkwab, die niet behoorlijk resorbeert, in vele gevallen de oorzaak daarvoor vindt in

5

Sluiten