Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan een gevaar opleveren voor zijn omgeving, omdat hij met zijn faeces altijd eieren deponeert, die, overgegaan in larven, weer in den menschendarm kunnen terecht komen en dan kunnen leiden tot het optreden van ankylostomiasis. Hoe meer wormen we dus afdrijven en hoe meer faecaliën we onschadelijk maken, des te beter. Ik kan er dan ook geheel in meegaan, dat men, waar men de bevolking kan overzien en waar men beschikt over voldoende geneeskundige luilp, tracht dien strijd tegen de ankylostomum zoo krachtig mogelijk te voeren. Zoo wordt b.v. in Deli in deze richting zeer veel gedaan. Het succes is echter zelfs daar alles behalve volledig, want het gelukt volstrekt niet, alle koelies wormvrij te krijgen. Toch heeft natuurlijk een dergelijke campagne op estates, bij mijnbouwondernemingen en dergelijke haar groot nut. Kan men ook niet alles bereiken, men zal er zeker de ziekelijke afwijkingen, door den worm veroorzaakt, door beperken. Alleen mag men hierbij niet vergeten, dat aan die afdrijvingskuren ook nadeelen kunnen zijn verbonden. Ik wijs b.v. op de 11a toediening van filix mas herhaaldelijk waargenomen blijvende totale blindheid. Gunt men zich echter den noodigen tijd ën werkt men niet met de groote doses, maar laat men eenige kuren achtereen doormaken met ongevaarlijke hoeveelheden van het medicament, dan kan men zonder gevaar werkelijk het aantal wormen op zulk een onderneming belangrijk beperken, zonder dat daaraan belangrijke nadeelen verbonden zijn. Ik zou dus zelf onder deze omstandigheden zeker in denzelfden zin werken. Natuurlijk moet daarmee gepaard gaan eene inrichting, waardoor het onmogelijk wordt, dat de menschen zich opnieuw infecteeren, m. a. w. er moet een stelsel privaten worden gemaakt, waarin de faeces onschadelijk zijn of worden gemaakt, en er moet voor worden gezorgd, dat alleen op die privaten wordt gedefaeceerd.

Maar nu is men verder gegaan en heeft men ook in de dessa een ankylostomum-bestrijding willen aanbinden in

Sluiten