Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat rust noodzakelijk was, dan berust in dergelijke gevallen de verantwoordelijkheid geheel bij den medicus.

L A T A H.

Latah is een ziektetoestand, die bij Inlandsche vrouwen zeer algemeen wordt waargenomen. Bij Inlandsche mannen komt zij zelden voor. Ook bij kleurlingen en vreemde Oosterlingen wordt zij veel minder aangetroffen. Een zuiver Europeesche vrouw met latah heb ik nog nooit gezien. De ziekte is hier op hooger leeftijd gedecideerd veel algemeener dan bij jonge individuen. Ik leg hier even nadruk op, omdat Manson het tegenovergestelde zegt.

De beschrijving der verschijnselen is nog al lastig, omdat het symptomencomplex niet zeer scherp is omschreven, daar er zeer geleidelijke overgangen bestaan van het normale tot de zwaarste vormen. Wij doen daarom misschien wel liet best, uit te gaan van een volkomen ontwikkeld geval. Een dergelijke vrouw vertoont in allerlei opzichten een sterken „Nachahmungstrieb", die tot tal van verschijnselen aanleiding geeft. Elke geluids- en gehoorsindruk, mits ze snel en onverwacht zij, wordt onmiddellijk gevolgd door soms vele malen herhaalde nabootsing. Ziet ze iemand in de handen klappen, hoort ze iemand fluiten of gillen, miauwt er plotseling een kat, dan zal ze dat onmiddellijk nadoen. Roept men haar iets toe, dan herhaalt ze dat eenige keeren, meestal in dalende intonatie. Deze echolalie is de oorzaak, dat een dergelijke patiënt, als haar plotseling iets gevraagd wordt, geen antwoord geeft, maar in plaats daarvan de vraag een paar maal herhaalt. Ze maakt zich dan vaak driftig en boos over wat ze als dom en onbeleefd beschouwt en kan dan eerst recht geen antwoord formuleeren, wat haar dan steeds meer „bingoeng" maakt.

In den regel zijn deze patienten zeer schrikachtig en schuw. Dit laatste is het gevolg van haar toestand, die

Sluiten