Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terstond gevolgd door militaire expedities, die voorloopig de federatieplannen op den achtergrond drongen en hem in botsing brachten met het Kaapsche ministerie-Molteno, dat voor imperialistische idealen zich weinig vatbaar toonde; eerst toen het vervangen was door een ministerie onder Gordon Sprigg vond hij krachtiger medewerking voor zijn politiek van uitbreiding van het Britsch gezag. Na de onderwerping der Kafferstammen van Transkei, die de wapens hadden opgevat tegen de Britsche opperhoogheid, kwamen de Zoeloe's aan de beurt, de krijgshaftige zoeloe-oorlo, stammen die met sterke en gewelddadige hand door Ketchewayo werden samen gehouden. Vroeger had men dienst van hen gehad, omdat zij de Boeren van Transvaal konden benauwen; thans was dat niet meer noodig, integendeel, ouder de veranderde omstandigheden was die krachtige militaire macht onaangenaam en werden plotseling de gewelddaden van het Zoeloehoofd onduldbaar. Eene aanleiding werd gemakkelijk gevonden om hem den eisch te stellen, dat zijn militair systeem ontbonden en een vertegenwoordiger van de Koningin bij hem geplaatst moest worden.

Toen Ketchewayo hierin niet toestemde, liet Erere de vijandelijkheden beginnen, die aanvankelijk aan de Engelschen groote teleurstelling en bloedige verliezen brachten. Den '22» Januari 1879 leed een gedeelte hunner troepen een zware neerlaag tegen de hoofdmacht der Zoeloe s bij Isandhlwana Hill; de schrik was groot in Natal, doch de dapperheid van andere afdeelingen slaagde er in ernstige gevolgen af te wenden.

In April kon de aanval, die thans met een aanzienlijke troepenmacht ondernomen werd, hervat worden; ernstigen tegenspoed ondervond men thans niet meer, maar smartelijk werd in Engeland de dood gevoe van den jongen Louis Napoleon, den zoon van Napoleon III, die met eenige Engelsche officieren zich te ver van de hoofdmacht verwijderd had, door Zoeloe s overvallen werd, en terwijl zijne krijgsmakkers zich door de vlucht redden, onder de vijandelijke assegaaien omkwam, len slotte werden de Zoeloes in den aanvang van Juli bloedig geslagen bij Ulundi, en de hardnekkige vervolging leidde tot de gevangenneming van Ketchewayo. Zijn machtsgebied werd verdeeld onder dertien van elkaar onafhankelijke hoofdelingen, die onder het toezicht werden geplaatst van een Engelsch resident. Deze regeling werd echter niet getroffen door Frere, die wel zijn gouverneurschap van de Kaap behouden had maar kort te voren ontheven was van zijn waardigheid van hoog-commissaris, een soort straf, omdat hij door het openen van den oorlog verder was gegaan dan waartoe hij door de rijksregeenng

Sluiten