Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhinderen, en toen dit den 25en Juli twee oorlogsschepen ontmoette, De Chineezen ontstond een gevecht; volgens Japansche lezing zouden de Chineezen verdreven het eerst gevuurd hebben, doch waarschijnlijk is, dat de Japanners NeeriaaT*der den strijd uitlokten; binnen korten tijd werd het eene Chineesche ^o^De6 schip op het strand gedreven, het andere ontkwam vluchtend. Nauwe-Japanners0in lijks was dit gevecht ten einde of weer kregen de Japanners twee Mand8j°er«e* schepen in zicht; een Chineesch oorlogsschip, dat een transportschip,

varend onder Engelsche vlag en met 1200 man Chineesche troepen aan boord, begeleidde. Het oorlogsschip gaf zich over, maar het andere weigerde dit en wilde ook niet gehoorzamen aan het bevel om het eskader te volgen naar een Japansche haven; het werd toen in den grond geschoten, met het gansche transport. Ook te land openden de Japanners den strijd; zij hadden nieuwe troepen geland bij Tsjemoelpo, die vereeuigd met de andere, die al te Seoel waren binnengedrongen,

de Chineezen gingen aanvallen bij Asan, waar deze de verwachte versterkingen natuurlijk niet ontvangen hadden. De Chineezen leden hier den 27en Juli de nederlaag, trokken zich naar het noorden terug, en hielden stand te Ping-\ang, toen zij zich hier met versch aangekomen troepen konden vereenigen. Onderwijl had Japan den len Augustus den oorlog aan China verklaard, dat toen reeds uit het grootste gedeelte van Korea verdreven was; de Japanners waren meester te Seoel, waar het hof nu natuurlijk ook de vriendelijkste gezindheid aan den dag legde en zich tot de gewenschte hervormingen bereid verklaarde.

De eigenlijke oorlog ging echter thans eerst aanvangen, en een reeks van smadelijke neerlagen zou aantoonen, dat de Chineezen door de Japanners verre overtroffen werden in krijgsvaardigheid, in oefening,

in beleid niet alleen, maar ook in krijgshaftigheid. Een gedeelte der Japansche legermacht onder generaal Nozoe rukte in September tegen Ping-Yang op, dat den 16en stormenderhand genomen werd; de Chineezen, die zware verliezen leden, vluchtten noordwaarts en trokken ten slotte de Yaloe over, zoodat Korea thans geheel door hen was ontruimd. En onderwijl sneed de uitkomst van een zeeslag hun de kans af, er nieuwe troepen te landen: den 17en September raakten een Chineesche en een Japansche vloot, elk van twaalf schepen, met elkaar slaags bij het eiland Hai-Yang, niet ver van de monding der Yaloe;

de Japansche admiraal Ito Yoeko bevocht hier eene besliste overwinning op zijn tegenstander Ting, die vijf schepen verloor en zich met de rest der vloot naar Wei-Hai-Wei terugtrok. De overwinning was

Sluiten