Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zuid-Afrika, daar de wensch der Boerenregeering om politieke banden te knoopen met andere Europeesche mogendheden er door beguustigd zou zijn.

Toen op het eind van Juni 1895 Chamberlain als minister van koloniën optrad in het derde kabinet-Salisbury, vond hij dus gespannen verhoudingen in Zuid-Afrika, waar te Kaapstad, onder den Britschen gouverneur en hoogen commissaris, sir Hercules Robinson, de teugels in handen bleven van Rhodes. Een zakenman en ijverig imperialist als Chamberlain was zeker niet de persoon om de bestaande wrijving te verminderen, maar het mag betwijfeld worden of een ander Britsch minister er toe in staat zou geweest zijn, gegeven de tegenstellingen,

die zich ginds hadden ontwikkeld. Van zijn kant ontzag president Krüger de gevoeligheid der Britten ook geenszins, misschien zich vleiend, dat hij in den machtigen Duitschen keizer een vasten steun zou vinden. Ter gelegenheid van de feesten, die in Juli gevierd werden ter eere der officiëele opening van den Delagoa-baai-spoorweg, waren ook Duitsche oorlogsschepen te Lorenzo Marqués verschenen; president Krüger bracht een bezoek aan boord en wisselde telegraphische groeten met Keizer Wilhelm, natuurlijk tot nieuwe ergernis der Britten.

Korten tijd later nam hij, juist in verband met den Delagoa-baaispoorweg, een maatregel, die bijna tot het uitbreken van een oorlog had geleid.

Reeds is verhaald, dat met den aanvang van 1895 de tarieven op De driftende lijn van de Vaal naar Johannesburg aanzienlijk waren verhoogd kwestie, (p. 328); om aan die zware lasten te ontkomen begonnen nu de importeurs hunne goederen van de ^ aalrivier af met ossewagens te vervoeren en naar de plaatsen hunner bestemming in de Republiek te brengen,

waarbij zij de rivier hadden te passeeren te Viljoens-Drift en te ZandDrift, de plaatsen die voor den invoer uit Oranje-Vrijstaat in de ZuidAfrikaansche republiek door de regeering waren aangewezen, ten behoeve der heffing van invoerrechten. Vooral van Viljoens-Drift naar Johannesburg was in den zomer van 1895 dit verkeer zeer levendig:

sommige dagen steeg het aantal wagens, dat hier de rivier overtrok, tot boven de honderd. Zeer waarschijnlijk met het doel om het verkeer over den Delagoa-baai-spoorweg te leiden, en misschien ook wegens de onwelwillende houding der Rhodes-regeering, sloot een proclamatie van president Krüger, van 28 Augustus 1895, deze beide driften van 1 October af voor den invoer van overzeesche goederen. De Kaapsche

Sluiten