Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dering van wederzijdsche belangen, voor Let vormen van een vasten vriendschapsband, die noodzakelijk is, indien Zuid-Afrika een voorspoedige toekomst , een tijd van blijvenden vrede en rust zal tegemoet gaan. Zelf verklaar ik bereid te zijn — indien het mij mogelijk gemaakt wordt — niet tot een gedwongen, maar tot een vrijwillige samenwerking, en ik geloof met eenige zekerheid te kunnen zeggen, dat ik de tolk ben van iederen waren Afrikaander. Onderling vertrouwen moet de grondslag zijn van onze staatkundige beginselen, en van de zijde der Republiek zal dat vertrouwen nimmer te schande worden gemaakt."

Natuurlijk is van Krüger's reis naar Londen niets gekomen: er zijn nog een paar stukken gewisseld, die echter slechts strekten, om van weerszijden de opvattingen nog wat meer nadruk te geven en het hemelsbreed verschil van standpunt opnieuw te doen uitkomen. Er is e'e'n punt,

waarin de partijen overeenstemmen: beide beweren, dat zij het belang der Zuid-Afrikaansche republiek op het oog hebben en bovendien het welzijn van heel Zuid-Afrika, dat niet bestaan kan, wanneer geen samenwerking, herstel van rust en vertrouwen verkregen wordt. Maar hiermee houdt dan ook alle overeenstemming op, aan elk van beide zijden heeft men een geheel verschillend middel, om het gewenschte doel te bereiken. Te Londen bestaat het in het buigen van de regeering der Republiek voor Engeland's wil ten aanzien der Uitlanders, ten gevolge waarvan de invloed der Britten in het bestuur van het land spoedig zoo groot zal worden, dat op een geheele verandering in de politiek en op de verwezenlijking der Unie onder Britsch oppergezag gerekend mag worden; öf in de vorming van een autonoom Randdistrict, waardoor noodzakelijkerwijze op den duur voor dit gebied,

het eenige dat aan de Britsche regeering om zijn uitnemende oeconomische beteekenis eigenlijk belang inboezemt, diezelfde gewenschte uitkomst zal bereikt worden. Te Pretoria daarentegen ziet men de ware remedie voor Zuid-Afrika in een geheelen ommekeer der Britsche politiek jegens de Republiek, in erkenning en herstel van jegens haar bedreven onrecht, in de opheffing van elke belemmering harer vrijheid van beweging door Britsche voogdij, in de onthouding van iedere bemoeienis met hare binnenlandsche aangelegenheden door de Britsche regeering.

Het kon niet anders of deze uiteenzettingen moesten de verhouding chamberlain tusschen Londen en Pretoria verscherpen. Chamberlain, wien thans het rfg^asTaln" streven der Republiek nog eens duidelijk voor oogen was gesteld, trok En«elands hieruit de waarschuwing, om ten allernauwste toe te zien dat zij zich reïriteit".

Sluiten