Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Modderrivier en Mage:sfontein.

Stormberg.

Colenso.

In November begon Methuen zijn opmarsch om Kimberley te ontzetten: den 16" November trok zijn voorhoede de Oranjerivier over Ü1J üelmont stuitte hii on flfi T^npppn rxnrïöi. T*

„o xt u V v^iuiijc ca ue ia Keil, die

J ~ November werden teruggedrongen, maar wat noordelijker bii Graspan, nieuwe stellingen innamen, waaruit zij den 25" moe'sten wijken; dan nestelden zij zich zeer sterk bij de Modder- en de Eietnvier Den 2S«n November vielen de Engelschen hen hier aan- den ganschen dag werd heftig gestreden, waarbij vooral aan Engelsche'zijde zeer ernstige verhezen werden geleden; aan het einde van den zwaren dag had Methuen zeer weinig gewonnen op de Boeren, maar niettemin besloot Cronje m spijt van De la Beij, dat de stellingen moesten orden ontruimd; hij nam daarop een zeer sterke positie in bij Scholtznek en Magersfontein, die geducht werd verschanst. Hiertoe werd den Boeren alle tyd gelaten, want na den laatsten slag oordeelde Methuen het noodig versterkingen af te wachten, alvorens verder op te rukken versterkingen, die niet alleen voor den aanval maar ook tot beveiliging van zijne verbindingslijnen moesten dienen. Zoo werd het 10 December eer hij den strijd hervatte met een geweldige kanonnade van Scholtzne-, want daar waande hij de Boeren samengetrokken, terwijl hij van iun positie te Magersfontein onkundig was. In den nacht van den 10et> op den 11- liet hij den opmarsch tegen Scholtznek beginnen; omstreeks vier uur begon de slag, gewoonlijk de slag bij Magersfontein genoemd waarin de stormaanvallen der Britten bloedig werden gestuit door het overstelpend geweervuur der Boeren; Methuen moest terugwijken en keerde terug naar het kamp bij Modderrivier.

Den dag tevoren, den 10- December, hadden ook in de Kaapkolonie de Bntsche troepen eene poging om eene boerenstelling te forceeren met zware verliezen moeten bekoopen; onverantwoordelijke zorgloosheid van generaal Gatacre, die, zonder verkenningen te hebben gedaan, de Boeren bij Stormberg aanviel, had een gevoelige nederlaag ten gevolge, die hem noopte naar Sterkstroom terug te trekken.

De tijdingen der neerlagen van de generaals Gatacre en Methuen hadden reeds een diepen indruk gemaakt op het Engelsche volk: daar me ce eemge dagen later de telegraaf nieuwen ernstigen tegenspoed, lans van sir Redvers Buller, den opperbevelhebber, zelf. Deze, aan e hoofd van 20 a 25000 man met talrijk geschut, had zich het ontzet van Ladysmith ten doel gesteld, waar White zich kloekmoedig bleef verdedigen en enkele malen bij uitvallen de zorgeloosheid der Boeren

Sluiten