Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ook de justitie en de wetboeken, met Europeesche hulp volgens ±iUropeesche beginselen samengesteld, behoorlijk bleken te werken, was de voornaamste hinderpaal uit den weg geruimd. In 1893 werden de onderhandelingen hervat door de Japansche gezanten bij de verschillende regeeringen, en in Juli 1894, nog vóo'r het uitbreken van den Unneesch-Japanschen oorlog, werd te Londen het doel bereikt; de Vereemgde Staten volgden spoedig, een weinig later ook de andere mogendheden. Al die nieuwe verdragen, die in kracht zouden treden met Mei 1899, zouden twaalf jaar duren; zij kwamen alle hierin overeen dat de consulaire rechtspraak werd opgeheven, dat de bepaling van behandeling op voet der meest begunstigde natie wederkeerig wer vroeger was zij dat niet, gold zij niet voor Japan in andere anden — en dat vreemdelingen in Japan verlof kregen in het binnenland te wonen en roerend goed te bezitten; de nieuwe tarieven verschilden natuurlijk naar gelang van de belangrijkste uitvoerartikelen der respectieve landen.

Voor de Japanners was deze herziening der tractaten een groote voldoening, zij plaatste hen in de internationale betrekkingen op volomen gelijken voet met de Europeesche mogendheden. Aan de groote onder haar ook in macht gelijk te worden, ten einde voor de Japanners m Oost-Azie een plaats te kunnen opeischen, overeenkomstig aan die der groote westersche mogendheden, dat werd het streven na den voorspoedigen oorlog tegen China, zoowel op maatschappelijk als op militair gebied.

Er werden na den vrede programma's vastgesteld voor eene aanzienlijke versterking van de vloot en het leger; omstreeks 1904 zouden verwezenlijkt moeten zijn, en die verwezenlijking was de eerste zorg der Japansche regeering. Maar daarnaast werden maatregelen voorbereid, die de ontwikkeling van land en volk en hun weerbaarheid op oeconomisch gebied moesten bevorderen: uitbreiding van het spoorwegnet, verbetering van wegen en havens; vermeerdering van inrichtingen van onderwijs in verschillende richting, ondersteuning van allerlei ondernemingen op scheepvaart- en nijverheidsgebied, betere regeling van de munt. Dit alles vereischte echter zeer veel geld, waarbij nog kwamen ( e aanzienlijke kosten, die de onderwerping en het bestuur van Formosa aanvankelijk met zich brachten en daarenboven het verschijnsel, dat de prijzen van allerlei artikelen en de loonen aanzienlijk stegen, een gevolg van het plotseling verrijzen van een groot aantal ondernemingen. Hoewel nu de oorlogsschatting van China voor een deel die kosten

Sluiten