Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van fiusland's zijde sterker dan ooit te voren, van Engelschen kant met niet minder begeerigheid maar met halve kracht, omdat de Afri-

nirtire"meer r" e- ■-»-* **££•

nti, , . "e!d'a U0S '«1 "e'te, mat. de Boerenrepublieken Doel, daarnaast had het Duitsche rijk zijn pla,„ opgeëiseht L , aak", Japan z.ch gereed om, behalve in Korea, L ia cl. zich h ™ ?

ll::i\7TVr ™"o,> hM

hp ,, . dat aandeel was nlet gering — te verzekeren. Frankriik bepaalde zie , ,,, hoofdzaak tot de gebieden, die aansloten bij zijne Achter-I,id„cl,e bezittingen, maar steunde bovendien met zijn kipitaaï de ondernemingen van zijn K»„i»ehm boüJ Trois d"

Z£T*b1?TOd M kai",,al »» «d

om Chin. dienstbaar te maken aai, den wereldhandel: Belgen An,eri

m,r„' te pT behoorde" °°k ** * ■>"" ■

maten te Peking ,Jve,,g gestemd, in deze jaren hard™ strijd voerfen ,0°' —•* ™.i spoorwegen te verwerven.

im berd in ci,i°a nog ™"ap°°r"

T^rPetog. I» d,t)Z "tri' dTeo' T'd? .»»

rijk. Mi -- concessie verleend voor de liin door

ndsjoenje, waarover reeds gesproken is, eu in hetzelfde jaar volgde

Fran TvT' ^ ^ ^ Van Tientsin uaar ^otingfoe aan een van rl syndicaat, dat in 1898 ook den belangrijken bouw

an den spoorweg van Paotingfoe naar Hankeoe verkreeg. Dit jaar 1898 zag trouwens talrijke andere concessies verkenen: voor de ierbinding van Hankeoe met Canton (Engelsch-Amerikaansch syndicaat)Ts°r .1C Ta" aut°n naar ^aoloeng (Engelsch syndicaat); voor die van den 1U f "aa,r Smgaufoe (Russisch-Chineesche bank); voor die van en Mandsjoenjschen spoorweg naar Port-Arthur en Talienwan (Russ.schh neesche bank); voor die van Pintingtsjeoe naar Sian Yang (EngebchItahaanscb syndicaat). Dan in 1899 voor die van Tientsin naar TsjStK

een ^ 't T f ™ TsJiukiallg tot & grenzen van Sjantoeng, daii het ü'fSC SJ' at^ Daarenboven bedongen in 1898 de Duitschers het recht om spoorwegen aan te leggen in Sjantoeng, kregen de Engelschen

Yang-tT èn°dre7ralie1 ^ SP°°rWegen in het gebied der Beneden Ai ,/■ de I ranScheü voor een hJ° van Pakhoï naar Nanningfoe Al zulke concessies in China - met uitzondering van de lijnen in

«in ITr"1 SjaU1t°e"g 611 in Yoeuuan' die het eigendom zullen jn de Russen, de Duitschers en de Franschen, door wie ze worden

Sluiten