Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maatregelen van geweld gaan voorbereiden: in den aanvang van Maart Provocatief had het Congres 50 millioen dollars ter beschikking gesteld ten behoeve optreden der der nationale verdediging, en de president wendde zich kort daarna wasSon. met bepaalde voorstellen, of beter eischen, tot de Spaansche regeering: wapenstilstand van Spanje met de Cubanen tot 1 October 1898, volledige herroeping der concentratie-maatregelen, herstelling van alle geconcentreerden in hunne woonplaatsen, verzorgen van de behoeftigen op Cuba met het noodige uit de Vereenigde Staten, onder medewerking der Spaansche autoriteiten. Uit het antwoord van Spanje, al gaf het niet in alle punten toe, bleek zeer zeker een begeerte om de zaken te schikken: tot wapenstilstand verklaarde het zich bereid, indien de opstandelingen er om vroegen, terwijl het aanbood, de kwestie van den \ rede op Cuba over te laten aan de autonome vertegenwoordiging,

die den 4en Mei zou bijeenkomen; het wees er op, dat de concentratiemaatregelen reeds waren ingetrokken en nam het aanbod van hulp voor de behoeftigen gaarne aan. Wanneer men in de Vereenigde Staten een conflict had willen vermijden, zou men in dit bescheid stellig wel een grondslag voor verder overleg hebben kunnen vinden, maar blijkbaar achtte men den tijd gekomen om aan de Spaansche heerschappij over Cuba een einde te maken. Dit werd ook bewezen door het antwoord van den president op een nota der zes groote mogendheden, waarin deze het vertrouwen uitspraken, dat voortgezette onderhandelingen tot overeenstemming zouden voeren; Mac Kinley toch verklaarde, dat de bestaande toestanden niet langer konden worden geduld. Daarom ook baatte het niet, dat Spanje een nieuw blijk van tegemoetkomende gezindheid gaf door op 10 April een wapenstilstand op Cuba af te kondigen; want hoewel de president in een boodschap aan het Congres op den volgenden dag hierop wel de aandacht vestigde, beval hij niettemin tusschenkomst op Cuba aan en verklaarde, dat de oorlog in het eiland moest ophouden; hij vroeg machtiging, tot dit doel leger en vloot te gebruiken. Den 19en April namen de twee Huizen een gezamenlijk besluit van dezen inhoud: 1° het volk van Cuba is en behoort rechtens te zijn vrij en onafhankelijk; 2° Spanje moet zonder uitstel de uitoefening van gezag en bestuur in Cuba opgeven; 3° de president wordt gemachtigd leger en vloot te gebruiken om dien eiscli door te zetten; 4° de Vereenigde Staten zijn niet voornemens souvereiniteit,

macht of toezicht over het eiland uit te oefenen, behalve voor zoover dat noodig is om het tot rust en vrede te brengen. Den volgenden

Sluiten