Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had, in het laatst van 1898 hierover met Groot-Brittannië besprekingen opende, bleek dit niet ongeneigd, de Amerikaansche regeering ter wille te zijn; de gevoerde onderhandelingen hadden ten gevolge, dat den 5en Februari tusschen Hay en den Britschen gezant Pauncefote eene overeenkomst werd gesloten, die in hoofdzaak de wenschen der Unie vervulde. De Senaat, welks bekrachtiging noodig is voor verdragen, verleende die slechts onder voorbehoud: hij wenschte er nog eenige veranderingen in aangebracht te hebben, die duidelijk zouden doen uitkomen dat het Clavton-Bulwer verdrag geheel te niet was gedaan, en die de macht der Vereenigde Staten ever het toekomstig kanaal nog zouden vermeerderen. Dit had nieuwe onderhandelingen ten gevolge in 1900 en 1901, en ook hierbij toonde de Britsche regeering zich zoo voorkomend, dat aan het verlangen van den Senaat bij slot van rekening nagenoeg geheel was voldaan, toen den 18en November 1901 het definitieve Hay-Pauncefote verdrag werd geteekeud.

Het is zeer aannemelijk, dat de toenmalige omstandigheden de Britsche regeering bizonder inschikkelijk maakten; er was haar zeer veel gelegen aan de vriendschap der Unie in deze jaren, waarin zij met de groote moeilijkheden van den Zuid-Afrikaansclien oorlog had te worstelen, en het is natuurlijk ook wel mogelijk, dat de wensch om in Oost-Azië de medewerking der Yereenigde Staten te erlangen, nog een prikkel te meer tot voorkomendheid was. Doch anderzijds is het niet twijfelachtig, dat het belang der Unie zelve haar voorschreef met Engeland mee te gaan, wanneer dit trachtte de overheersching van Mandsjoerije door Rusland tegen te gaan en te waken, dat daar de deur open bleef voor den internationalen handel; want de Amerikaansche uitvoer had daar reeds een goede markt gevonden, die in de toeEngeiand, komst nog veel beter kon worden. Hoe het zij, de Amerikaansche de Vereenigde regeering vereenigde zich met de Britsche in de protesten tegen de Japan protes- pogingen van Rusland om voor de ontruiming van Mandsjoerije zoo-

teeren tegen danige voorwaarden bii China te bedingen, dat dit gebied feitelijk toch het zich nes- , b, •• • , j j li- -v

telen van geheel aan zijn invloed en gezag onderworpen zou blijven, irn nog een

Rusland in derde mogendheid sloot er zich bij aan: Japan, dat begrijpelijkerwijze

hoogst ongaarne die Bussische macht zoo ver zag voortschuiven en ook

groot belang had bij de „open deur". In spijt van die protesten hield

echter Eusland taai aan zijn streven vast; het stond sterk door zijne

krijgsmacht en scheen te kunnen rekenen op den steun van Li Hoeng

Tsjang, wiens invloed thans weer veel vermocht; tegenover de mogend -

Sluiten