Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

™„°r t° H° *lgT" '*»» "iet al te «terk aeeentneeren

voor Je Honga.raehe regeer,ng g„,d ,m s]olte ook he, '

Oostenrijksch schrijver over deze aangelegenheid ■ w 1 i.

ander uir entthronen einander, aber wir brauchen einander» Zoo kwam dan ten slotte 31 December 1902 de overeenkomst tot H 1 werden tegelijkertijd de nieuwe autonome Oost»

taneven geaccordeerd, waarbij 0p voorbeeld van Yon Bülows n Hwc tariefwetgeving van hetzelfde jaar (V"l Dl III bl 5",2^ , °

tische maatregelen ten bate van 11. } Protectlonis-

, Ü landbouw en nijverheid belamrnïlr

tTen l"! "li ^ hCt vdgefdT jaaT

toen de Xossuth-partij met alleen de ratificeert,* .

stellen voorloopig onmogelijk maikte f aangenomen voor-

^.d teoi,ch

v» iï"r1-

r,rrr T"1b™h,: * ™ * «*?»»*.

a,il in de Hongaarsche regimenten van het geraeeuschannel,il-P 1 >

Von"sezeli°"ieI,n iD de)IleP'TtanteRtafl'l' aftreden Van het Ministerie \ on Szell, daarna van het Kabinet Khuen Hedervary waren het 1

Ma,, toen ,„d ,|e Keizer zelf de rijbeenbeid en ,Z «tiif zijn constitut.oneele rechten beschouwde in de bres N, T J

Zoc!opy:\Glioië (?eptember ,9°»)Fod.

"*00? zal lk de rechte» en bevoegdheden afstaan welke mn l'

ïïtST 8e,™arl0rSd *P E™ «""<* —«telionee, coLü

Ü ™ de aangelegenheiIen in de 1W

Hongarije en monarchie eigenlijk nog met overschreden toen de hprinl t j

in Oostenrijk. Petersburgsche gebeurtenissen van Januari 1905 binnenkwamen' DrV korber had in het laatst van 't vori?e iaar heen Z t misschien omdat de begrootingscommissie

machinatie van hem had afgestemd — de Rijksraad kon , i j fi,lancieele

wel weer ecu begin van aanzien putten

hof (aartshertog Frans Ferdinand) geweigerd had > a

•eg.» de Los-von-Item-beweging

een kabmet opgetreden van Graaf Steffen ïï.za zool, ""TT "** uit de iarpn 'KO ^of i > u l i } van K.olomaii

Sluiten