Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

siot. Zoo is het uitslaan van den wereldbrand waarmee dit wellicht be-

slissendste tijdperk van de geschiedenis eindigt, naar langzamerhand meer en meer vaststaat, minder het gevolg geweest vau de misdadigheid van sommige politici, als wel vooreerst van hun vrees voor de ontzettende geduchtheid van eikaars bewapening en vervolgens van hun verregaande onbekwaamheid op een kritiek moment. Bovenal echter van de gevaarvolle situatie op datzelfde moment, die weer ontstaan was door de politiek van ongebreidelde machtsvorming der volkeren. Moge de langzame openbaring van deze waarheid gedurende het tijdperk van wereldoorlog en wereldrevolutie, dat volgde, denzelfden lateren geschiedschrijver als waarvan boven sprake was, tot de slotsom doen komen, dat al het bloed dat gevloeid heeft en al het wee dat geleden is, toch niet vergeefsch is geweest.

EINDE VAN HET DERDE EN LAATSTE DEEI,.

Sluiten