Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landsche onlusten in Europeesch-Turkije. - Oorlog tusschen Rusland en Turkije. - Strijd bij Plewna. - Krijgsbedrijven in Azië. - Einde van den oorlog. Vrede van San Stefano. - Congres van Berlijn

EINDE VAN HET TWEEDE DEEL.

VIJFDE BOEK.

In het teeken der wereldpolitiek.

EERSTE HOOFDSTUK.

EUROPEESCHE POLITIEK.

DE JAREN DER HEGEMONIE VAN HET DUITSCHE RIJK.

Machtige positie van het Duitsche Rijk. — Wrijving tusschen Rusland en het Duitsche Rijk. - Bismarck drijft het verbond met Oostenrijk door. - Isolement van Frankrijk. - Italië sinds 1870. De rechtsche ministeries. - De linkerzijde aan de regeering. — Buitenlandsche politiek. - Plannen voor een verbond met het Duitsche Rijk. Teleurstelling 0p het Congres van Berlijn. Uitingen van vijandschap egen Oostenrijk. — De kwestie over Tunis met Frankrijk. — De Triple Alliantie. De Entente der drie Keizers van 1834. - Vredehevende staatskunde van Bismarck. - Bismarck's binnenlandsche politiek Nieuwe problemen. - Bij den nieuwen koers geen samenwerking met de nationaal-hberalen mogelijk. - Toenadering tot den Pauselijken stoel Bestrijding der sociaal-democratische partij. - Het beschermend tarief Scheuring onder de nationaal-liberalen. - Sociale politiek; de verzekeringswetten. — Verbetering van het verkeerswezen. — Begin eener koloniale politiek. - De Balkan kwestie; gebrekkige uitvoering jan het verdrag van Berlijn. Montenegro, Griekenland, Armenië — Bulgarije. Russische voogdij. Alexander van Battenberg. — Vorming eener nationale partij. — Alexander's staatsgreep van 1881. — Alexander sluit zich aan bij de nationale partij. — Het vraagstuk van OostRoemehe. - De omwenteling te Philippopel. - Houding der mogend-

Sluiten