Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spaansch-Navarre, en 6». dat van Soules of het Souletijnsch ') Het « eene suffigeerend-agglutineerende en incorporerende taal, ie zich ook bijzonder kenmerkt door letterverwisseling (zie bl. 202 v g.). n het vocahsme en consonantisme heerscht nog veel duisters ^e meer daar er ook veel Eomaansch in het Baskisch is opgenomen' Bij ons wordt ^ behalve door den voornaamsten kenner yan ^

as isc , . j. VAïr Evs, ook studie van gemaakt door C. C Uhlenbeck ) Anderen hebben beproefd, maar totnogtoe zonder goed gevolg, de verwantschap van het Baskisch met andere talen aannemelijk te maken, zooals A. F. Pott met de Amerikaansche, de voortreffelijke kenner van het Baskisch, Prins Louis Ltjcien Bonaparte (in 1862) met de Pinnische talen, en G. vox Gahelemz (in 1894) met de talen der Berbers in Noord-Afrika.

lleen blijft het zeer waarschijnlijk, zooals reeds is aangetoond door Wilhelm vos Humboldt •) en later door Georo Philips «), dat de Basken het overblijfsel zijn van de Iberen, die in den fiomeinschen tijd een groot deel van Hispanië bewoonden en met de quitaniers, de voorouders der Basken, één schijnen geweest te zijn. Ongelukkig kennen wij het Iberisch alleen uit zeer korte muntopschriften en ons door de Homeinen overgeleverde plaatsen volksnamen.

II. d'Arbois de Jubainville •) heeft getracht de volgende j pothese aannemelijk te maken: omtreeks 2500 zouden de Iberen als overwinnaars in het Westen van Europa opgetreden zijn, na het geheimzinnige Atlantidis verlaten te hebben; de kern van hun rij zou toen Spanje en bepaaldelijk de vallei van de Ebro geweest

1867^ uT 'v S) *?SC" cle Gram,na"'e de la langw basqtie, Amst

> Nf'rla"dsch" schreef o. a. ook : QrammJrê

London 1 £ n 7 T' 1S7ü' °Utlines of Srammar,

et lafnr D'Tm"T bas^ran^ Paris 1873, Etude sur Vorigine et la formatton des verbes auxiliaires basques, Amst. 1875 en Essai d'une

helft b"T' Pa,iS 1891> Belan^e «'«dies over het

msKisch heeft men ook van Hugo Schuchardt.

tJJL 1m""** " """■ *•'

8) W. \on Humboldt, Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner faniensvermittelst der Vaskischen Sprache, Berlin 1821

sr*

2 él L" di «ta,,

Sluiten