Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrees ik, dat geen onzer onschuldig is, en dat wij allen onze handen gedoopt hebben in zijn bloed.

En is dit niet alzoo ? Waarom toch hebben zij Hem gekruisigd ? Voorzeker niet omdat Hij zich aan het geweten opdrong, omdat Hij zich als een roof toeeigende Gode gelijk te zijn; maar omdat het geweten Hem onwillekeurig het oppergezag toekent, omdat eene andere betrekking met den Christus als die van bepaalde onderwerping aan Hem onmogelijk wordt zoodra Hij zich aan het geweten openbaart. Is bet niet juist daarom dat de wereld Hem niet heeft kunnen dulden en Hem gekruisigd heeft? Ach ! Pilatus en de Joden, de wereldliefde en de valsche godsdienst, de natuurlijke mensch en de uitwendige godsdienst, ziedaar ons beeld. Wij hebben de wereld lief en willen daarmede toch een zekeren vorm van godsdienstigheid vereenigen om ons geweten gerust te stellen. Is het niet zoo ? Welnu, dan is het ook juist dat wij den Christus kruisigen.

Wij den Christus kruisigen ?.. . Hebben wij het niet allen gedaan ? Misschien niet op de wijze der Joden. Hoewel ook in ons de eigengerechtige Jood is die boven God meent verheven te zijn en een onbetwistbaar recht op al de heerlijkheid van den hemel te hebben, gebeurt het toch zelden dat wij de schaamteloosheid zoover drijven van den zinneloozen kreet der Joden aan te hellen : „zijn bloed kome over ons en onze kinderen." Maar Hem te kruisigen op de wijze waarop Pilatus het deed, hebben wij dit niet gedaan, doen wij het niet wellicht nog? Te dulden dat de wereld den Christus op zijde zette, Hem minachte, Hem gevaarlijk noeme en Hem vloeke; — want het is Hem vervloeken als men met de wereld instemt, die voor de maatschappij verloren acht een ieder die zich aan zijne zijde schaart; — in zijnen smaad niet te willen deelen, zich van zijn bloed te reinigen, in eenen anderen zin dan Pilatus het deed, namelijk door te toonen dat men niets met Hem gemeen heeft en dat men vreest tot zijne aanhangers geteld te worden: is dit niet den Heer kruisigen, gelijk Pilatus ?

Sluiten