Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET HART DES KONINGS.

Des konings harte is in de hand des Heereu als waterbeken: Hij neigt het tot al wat Hij wil.

Spr. XXI: 1.

Een profeet des O. Verbonds zegt ergens: arglistig is liet hart des menschen, wie zal het hennen ? Met de uitdrukking het hart des menschen wordt in de taal des Bijbels de zetel van het mensehelijk leven bedoeld, zoowel van het lichamelijk als van het geestelijk leven des menschen. Het is eene eigenaardige voortreffelijkheid van de taal of liever van de zielkunde der Heilige Schrift, dat zij geene bepaalde scheiding maakt tusschen het lichamelijk en het geestelijk leven, alsof er tusschen het eene en andere geene gemeenschap zou zijn. In dit opzicht behelst die zielkunde veel meer waarheid dan de gewone wijsbegeerte die in onze dagen nog in eere is, hoewel zij als door de ervaring veroordeeld haar gezag begint te verliezen, die namelijk, welke ziel en lichaam, als twee aan elkander vreemde bestanddeelen beschouwt, welke door verschillende wetten worden bewogen. Het lichaam is het werktuig van den geest: evenzoo als de geest door het lichaam gewijzigd wordt en deszelfs invloeden ondervindt, evenzoo vormt hij het lichaam en doet het al de wisselingen gevoelen, die hij zelf ondergaat. Alzoo is het hart des menschen de werkplaats van zijn leven; hier wordt het mensehelijk leven in al zijne werkingen gevormd; hier zijn, zoo als de wijze spreekt, de oorsprongen des levens.

Sluiten