Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koning kenmerkt, en wat wij te verstaan hebben door het hart van eenen koning.

Naar de bedoeling der Heilige Schrift wordt, in overeenstemming met hetgeen de geschiedenis ons leert van de natuurlijke behoeften en denkbeelden der menschen, met de koninklijke waardigheid eene oppermacht bedoeld, die uit het nationaal karakter van een volk is voortgesproten, en daarom geworteld is in de toegenegenheden en belangen van dat volk. Volgens dit oorspronkelijk begrip is dus de koning geen vorst, die aan een volk wordt opgelegd, die vreemd is aan haar leven en onverschillig voor haar roem, geen dwingeland of overwinnaar; maar de vorst, waaraan het volk zich met liefde onderwerpt, omdat het in hem aanschouwt den vertegenwoordiger van zijn nationaal karakter, den verdediger zijner rechten, den handhaver van zijne overleveringen , het middelpunt en den spiegel van zijnen roem. Deze beschouwingswijze, die wij in den oorsprong van het koningschap bij alle volkeren terugvinden, verklaart de gehechtheid die eene natie kan hebben voor het stamhuis dat haar regeert, eene gehechtheid die meestal aan hare vaderlandsliefde is geëvenredigd, en die haar met geestdrift als ware het hare eigene zaak de zaak van haren koning doet omhelzen, zijne rechten als nationale rechten verdedigen, die haar de beleedigingen den koning aangedaan doet beschouwen als beleedigingen haar zelve aangedaan. Het is omdat zij haren vorst niet beschouwt als het orgaan van eenen vreemden wil, maar als gewrocht van hare eigene zelfstandigheid, de persoonlijke uitdrukking van haren eigenen collectieven en nationalen wil. Het koningschap is alzoo de verpersoonlijking der natie.

Dit oorspronkelijk begrip, dat als 't ware het wezen is van het koningschap, ondergaat nochtans in den loop der geschiedenis aanmerkelijke wijzigingen, zoodanige wijzigingen dat zij het oorspronkelijke begrip somwijlen geheel doen verdwijnen en in de plaats daarvan stellen heerschappijen van geheel anderen aard, ja, somtijds lijnrecht aan het eerste denkbeeld tegenovergesteld.

Sluiten