Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behoef' ik het u te herinneren, dat de ware Herder Israëls, de waarachtige koning, de Messias, de gezalfde met den H. Geest, in de dagen des O. Verbonds niet gekomen is, dat het David niet was noch Salomo noch Josafat noch Hiskia of Josia ? Behoef ik het u te herinneren dat het ideaal diens konings eerst gezien is toen de man uit Nazareth, de man der smarten, in den eenvoudigen profetenmantel binnen Israëls landpalen rondging, goeddoende en leerende en zijn volk genezende van hunne krankheden ? Behoef ik het u te herinneren hoe hij zijne koninklijke waardigheid beschreef met de woorden: ik ben de goede herder; de goede herder set zijn leven voor zijne schapen; en hoe de uitkomst bewezen heeft dat hij recht had alzoo te spreken ?

Ja, op andere wijze als door liet aannemen van het verbond der wet te midden van Sinaï's verschrikkingen, is deze gemeente, de gemeente des N. Verbonds, gevormd, om te zijn de kudde des Heeren, de schapen zijner weide. Met ander bloed als dat der stieren en bokken heeft deze gemeente hare koninklijke en priesterlijke wijding ontvangen. Haar koning heeft zijn bloed voor haar vergoten en in zijn dood heeft Hij haar het leven verworven, de overwinning harer vijanden en de eeuwige erve der heiligen Gods. De goede herder heeft zijn leven voor haar gesteld. Met goddelijk bloed is zij gekocht en geheiligd, die gemeente des N. Verbonds. Eerst zij verdient de gemeente Gods genaamd te worden. Zij is het niet meer zinnebeeldig noch voorbeeldig. Zij is het in waarheid, zij is het door de kracht diens eeuwigen Geestes, waardoor haar overste leidsman voor haar in den dood is gegaan. En hierin ligt ook het onderscheid tusschen zijne koninklijke heerschappij en die van den theokratischen koning in Israël. Onze koning regeert ons door zijn Geest, en die Geest openbaart zich door liet woord der prediking. De H. Geest is deigemeente des N. Verbonds niet eene tijdelijke profetische gave, zoo als in de gemeente van Israël; de H. Geest is de grond van haar bestaan, de kracht van haar wezen, het beginsel hares levens, de hoop harer overwinning. Door den H. Geest is er eene

Sluiten