Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere, namelijk van dien dienstknecht, waarvan gezegd is dat hij zijne mededienstknechten begon te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards (Matth. XXIV: 49). Den omgang der vromen te schuwen om dien der werelddienaars te zoeken is voorzeker niet minder in strijd met de herderlijke waakzaamheid, dan om met de eersten zich hooghartig van de laatsten af te zonderen. Kr is eene maatschappelijke bescheidenheid en ingetogenheid, die ons, dienaars des woords, vooral voegt tegenover hen die ons woord versmaden, en aan wie, willen wij op hen werken, wij nog eerst ons ambt, onze ambtelijke werkzaamheid, onze herderlijke persoonlijkheid moeten doen vergeven. Waan niet, mijn broeder, dat wij dezulken door ambtelijk gezag, evenmin als door schuldige toegeeflijkheid in hunne afdwalingen, zullen trekken, en dat wij hun de trouwste herders zijn door ons als meesters over hen te gedragen. Neen, het kan zelfs geschieden dat er tusschen hen eu ons geen enkele band kan gevormd worden. Maar daarom toch kan er een inwendige band bestaan. Daar kan een zoeken en trekken bestaan, waarvan wij niets gewaar worden; een zoeken van hunne ziel voor het aangezicht Gods. Daar kan eene onzichtbare herderlijke werkzaamheid worden uitgeoefend in ons hart; eene opmerkzaamheid der liefde op hunne wegen; een zorgvuldig nagaan of zich daar niet wellicht een deur mocht openen, of daar niet wellicht in den harden grond eenige werkzaamheid wordt waargenomen. En voorwaar, de tijd zal komen, dat deze onzichtbare werkzaamheid zich zal kunnen openbaren, de tijd dat de Heer de deuren des harten opent, de tijd dat de goede Herde.- door de deur zal kunnen ingaan. Het is de tijd, dien de wereld den kwaden tijd noemt: de ure der krankheid, der smart, der rouwe. Wacht uwen tijd af, o herder! den tijd des Heeren, den tijd dat het verlorene schaap vermoeid is en afgetobd en dreigt neder te zinken. Zie, dan zal het achten op uwe stem en het zal u volgen.

Het verlorene schaap als het vermoeid is en afgetobd! Ziet, dit is eene tweede roeping des herders, een tweede deel zijner

Sluiten