Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wie God niet ver genoeg verwijderd kan zijn, wien het leven alleen dragelijk is onder voorwaarde dat men het buiten God beschouwe, dat de godsdienst, verre van de alles doordringende en bezielende dampkring des levens te zijn, slechts een zeer, zeer gering gedeelte van hun bestaan inneme.

Daar zijn mensehen die God niet liefhebben. Deze stelling, ik herhaal het, schijnt mij onwedersprekelijk. Of gij tot die menschen behoort, staat aan u te beoordeelen.

Maar daar zijn ook menschen die God liefhebben. Daar zijn menschen die, verre van de gedachte aan God te ontvlieden, deze integendeel najagen, daar telkens toe terugkeeren, ja, die zich verwijten, niet dat die gedachte hen te veel maar dat zij hen te weinig bezighoudt. Daar zijn menschen, wien liet goed doet als zij van God kunnen spreken, als zij godsdienstige samenstemming aantreffen, en voor wie alleen die omgang duurzaam is en die gesprekken waarde hebben, waarvan God liet beginsel, God het doel is. Er zijn menschen voor wie een leven zonder God eentonig, een leven met God vol beteekenis en rijk aan afwisseling is; menschen voor wie God liet licht is der natuur, de band der maatschappij en der geschiedenis, de harmonie des levens. Er zijn menschen die met geestdrift de toekomst, eene eeuwige toekomst, begroeten, alleen omdat zij den hemel verwachten, den hemel, dat is een wereld waar God alles is in allen.

De stelling dat er menschen zijn die God liefhebben, is wellicht meer betwistbaar dan de stelling dat er menschen zijn die God niet liefhebben. Immers, deze laatsten houden liet voor onmogelijk dat men God liefhebbe: d;e dus God liefhebben zijn ligt in hunne oogen als uitzinnigen, ja nog erger te achten. Toch is het waar dat er menschen zijn die God liefhebben, en ik hoop dat er onder u velen gevonden worden die met mij zeggen kunnen: ja, ik weet dat er menschen zijn die God liefhebben.

Welnu, over de zoodanigen, over de menschen die God liefhebben, wensch ik in dit uur tot u te spreken. Behoort gij daar toe, dan zullen mijne woorden woorden van vertroosting voor uzijn;

Sluiten