Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe vorm, waaronder liet ongeloof zich in onze dagen uitbreidt, en die zeer in den smaak valt, omdat zij veel fijner en minder aanstootelijk is dan de eerste, en omdat onze eeuw bijzondere voorliefde heeft voor zoete en fijne vergiften, voor de leugen in christelijke vormen. //,' (/doof in God, dat beteekent dan: ik geloof aan mijne goddelijke natuur, ik geloof aan de voortreffelijkheid, de goddelijkheid der menschelijke natuur; ik geloof dat zij eeuwig en onvergankelijk is, dat zij niet vernietigd kan worden. Ik ben niet wat ik worden moet, maar ik zal het worden, omdat ik mensch ben, omdat ik in mij zeiven de beginselen en den waarborg van het eeuwige leven bezit. Aan u die alzoo spreekt; — en indien gij het niet zegt, onderzoekt dan of gij het in den grond toch niet denkt, of die fraaie godgeleerdheid, die men u als het licht der negentiende eeuw opdischt, en als de meest zuivere en eenvoudige opvatting van het Evangelie, zoodanige denkbeelden niet bij u heeft doen ontstaan; — vraag ik: wat is God voor u ? In welke betrekking staat gij tot Hem ? Bidt gij ? Kunt gij bidden ? Hebt gij wel ooit iets te zeggen of te vragen aan God ? Hem eenigen dank toe te brengen, eenigen nood voor te dragen, Hem eenige vrees of hoop kenbaar te maken? Welken indruk maakt gij wel op u zeiven, wanneer gij de handen vouwt en eenige woorden stamelt, met de overtuiging dat gij in den wind spreekt, dat niemand u aanhoort, dat gij in den grond slechts uw godsdienstig gevoel opwekt en tot u zeiven spreekt ? O, spreekt niet langer van te bidden, spreekt niet meer van een levenden God; blijft u zeiven gelijk, voltooit uwe gedachte, spreekt uw stelsel volkomen uit: God is de menschheid; de menschheid is God. Noemt niet langer godsdienstig gevoel, wat slechts het gevoel van de waarde en van de toekomst des menschen is, en ziet dan of dat geloof wel iets in zich bevat dat u kan troosten, dat u kan leiden op den levensweg, dat u uw eigen hart kan doen verstaan en u in de wereld staande houden, dat uw sterfbed kan verzachten en u zonder schrik de geheimzinnige eeuwigheid te gemoet doen gaan!

Gel., wanneer wij zeggen: ik yeJooj in God, weten wij wel-

Sluiten