Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in overeenstemming zijn met uwe behoeften, met uwe wensehen, eenigen grond om u zeiven als voorbereid te beschouwen voor die toekomstige wereld ? .. .

„Ik heb — zegt een derde wiens streven minder hoog is, — ik heb een fortuin te beheeren, een fortuin dat ik aan mijne kinderen moet nalaten zooals ik bet van mijnen vader ontvangen heb; ik moet den stand mijner familie ophouden."' En daarin bestaat dan uwe hooge en heerlijke bestemming, o mensch naar Gods beeld geschapen, dat gij een naam moet gestand doen, of een rang ophouden in de wereld! I)e wereld blijft, maar gij niet; gij zult die wereld verlaten, en is het dan met u gedaan? Waarom toch bezit gij iets dat men een geweten noemt? Waarom hoopt gij? Waarom vreest gij? Ach, is het zoo moeilijk overtuigd te worden dat de rust nog niet daar is, dat de rust nog niet gekomen is op deze wereld des doods, te midden van die geslachten die daar henen gaan, in dit woelige, onrustige, gekrenkte leven, waarvan wij de ééne helft doorbrengen met te hopen op hetgeen de tweede niet brengt ? Zijt gij nog dwaas genoeg om hier beneden te gelooven aan rust? De dertig, veertig, vijftig jaren levens die gij reeds achter u hebt liggen, hebben die u nog niet geleerd, o mensch, dat gij geene rust moet verwachten van de andere dertig, veertig, vijftig jaren, die gij wellicht, — wellicht zeg ik, want is het niet zeer onzeker? — nog op deze aarde te leven hebt? Droomt gij nog altijd van een kalmen ouden dag, als uwe kinderen gevestigd zullen zijn? een onbezorgd bestaan, wanneer gij uw fortuin gemaakt zult hebben? Een rustig leven, wanneer uw karakter gevormd, uwe gewoonten vast en uwe ervaringen geregeld zullen zijn? Bedrieg u zeiven niet langer. Hier is geene rust; de rust is elders: dat wordt u toegeroepen door uwe ondervindingen in de wereld en door uwe ervaringen in uw binnenste, door uwe levensgeschiedenis en door uw geweten. De rust is elders. Hoort naar de waarschuwende stem die u dit toeroept; dit is het eenige middel om in deze vermaning eene belofte te vinden.

Er blijft dan eene rust over voor liet volk Gods. Ja, dat

Sluiten