Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit, die willens en wetens het onreine in de heilige vergadering inbrengen; — maar door den onreinen geest uit te werpen, door den menscli te verlossen die daarvan bezeten was. Vervolgens had hij het volk geleerd. Zietdaar wat wij weten van de wijze hoe hij den sabbatdag had doorgebracht. En van stonde aan uit de sunagoge gegaan zijnde, kwamen zij inliet huis van Simon en Andreas, met Jakobus en Johannes. Deze vier waren reeds zijne standvastige volgelingen geworden; de kring der apostelen was nog niet gevormd. In dat huis zal de avond worden doorgebracht. Jezus zal den avond van den heiligen dag doorbrengen in den besloten vriendenkring, in het huisgezin van Simon. Wij begrijpen deze behoefte. De synagoge, de vergadering der aardsche gemeente, stelt op zoo onvolmaakte wijze de hemelsche gemeente voor; wij gevoelen daar zoo levendig dat de Geest, die van boven is, alleen als getuigenis en als roepstem zich doet hooren en geenszins de volkomene eenigheid en hare heerlijkheid doet aanschouwen. dat wij behoefte hebben aan meer toenadering, aan grootere innigheid. Een huiselijk feest moet het openbare feest voltooien en er de kroon van zijn. Een feest, zeg ik. Want de eenigheid der zielen is een feest en het eenige waarachtige feest, eene heerlijkheid Gods in het midden der mensehheid. Welnu, Jezus gaat den feestdag besluiten in het innige verkeer met toegenegene zielen, een Jakobus en Johannes, een Petrus en Andreas. Die vreugde veracht hij niet. Hij is niet trotsch noch hooghartig. Het is zijne vreugde, zijne heerlijkheid, om bemind te worden. Zijn hoogste doel is om deze heilige en eeuwige gemeenschap der zielen te scheppen, dat de eene in de andere, en alle te zamen in God leven. Voorwaar, meer dan in de synagoge waar hij arbeidt, waar hij leert en duivelen uitwerpt, komt hij bij die twee of drie de rust der ziele zoeken, het heilige feest der liefde.

Maar heeft hij die gevonden in dit huis der vriendschap ? Helaas! waar vindt hij op aarde de heilige harmonie des hemels, de rust van het eeuwige leven? In de synagoge van het volk Gods heeft hij den onreinen geest gevonden; in de innigheid van

II. ' 14

Sluiten