Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts de afschaduwingen waren, dat er nog eene betere vergeving te wachten was dan die door liet bloed van stieren en bokken werd afgebeeld, een beter koninkrijk dan de zichtbare priesterregeering, eene betere rust dan de rust van den sabbath.

Maar wat zeg ik? Zijn dit slechts veronderstellingen? Ik sla bet boek der Psalmen open, waaruit de liefelijkste geur der israelietische godsvrucht u nog tegenstroomt, en ik vind daar niet Paultis, niet de uitdrukking van de gelukzaligheid des menschen die niet gezondigd beeft, maar die van den man wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is, en ik onderschrijf de uitspraak des Apostels, dat aan den nienscb die niet doet de werken der wet maar die gelooft aan Hem die den zondaar rechtvaardigt, zijn geloof zal gerekend worden tot rechtvaardigheid; met hem zie ik in die geheele bedeeling der wet een tijd van verdraagzaamheid Gods, waarin de zonde niet wordt toegerekend, een tijd van voorbereiding tot de eeuwige rechtvaardigheid, de waarachtige verzoening, door ander bloed dan dat van stieren en bokken.

Ik begrijp 1111 dat Zacharias, hoewel rechtvaardig genoemd en wandelende in al de geboden en rechten des Heeren, toch bloedige offeranden offert in den tempel, vóór den ingang van bet allerheiligste, welks drempel bij niet overschrijdt. Zijne rechtvaardigheid bestaat, even als die van Simeon, van Anna en van alle rechtvaardigen in Israël, juist daarin, dat bij gelooft aan bet feit door die afbeeldingen voorgesteld, dat bij de verlossing van Israël verwacht. Zijne rechtvaardigheid is niet eene rechtvaardigheid uit de werken, het is eene rechtvaardigheid uit bet geloof. Zijn uitgangspunt, gelijk dat van alle rechtvaardigen in Israël, is bet gevoel zijner zonde, is de opvatting van de bedeeling der wet als bet middel waardoor de kennis der zonde verkregen wordt en waardoor dus de behoefte aan verlossing wordt verwekt. Zij hebben het goed begrepen, wat de Apostel in onze tekstverzen uitdrukt, dat de wet en de profeten getuigenis geven aan de rechtvaardigheid door liet geloof. De wet en de profeten stemmen samen, bevatten eene zelfde uitspraak van dien God, die de komst in

Sluiten