Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ure dat gedeelte van Paulus leer met u te behandelen, dat op liet geloof' wijst als op den eenigen weg ter zaligheid. Hoe zoude ik mij verheugen indien ik dorst te veronderstellen dat allen, of zij bij deze beschouwing tegenwoordig waren of niet, niet door mijne woorden maar door eigene ervaring, door de pogingen die zij hebben in het werk gesteld en door het nauwlettend onderzoek van de uitwerking dezer pogingen, tot de overtuiging gekomen waren dat het onmogelijk is door de kennis der wet tot de vervulling der wet te komen, dat de zonde te diep in liet hart ingeworteld is om uitgeroeid te kunnen worden door het enkele besef dat zij opstand is tegen God, en door de machtelooze begeerte naar verlossing, welke daarvan het natuurlijke gevolg is. Door de wet is de kennis der zonde; niets meer. Er is een ander middel noodig om van de zonde verlost te worden, en dat middel wordt door den Apostel genoemd het geloof. Dat gedeelte vau zijn onderricht, dat wij hier wenschen te ontwikkelen, richt zich natuurlijk tot hen die, overtuigd van de waarheid zijner eerste uitspraak, thans ook voor het verdere ontvankelijk zijn. Zij die hunne zedelijke onmacht hebben ingezien, moeten wel verlangen om het redmiddel te leeren kennen dat hen van dien band vrijmaakt. Zij die liet eerste niet hebben ingezien kunnen ook in het laatste geen belang stellen; zij zullen van deze onderwijzing zeggen: „Dat zijn stelsels en bespiegelingen, waar ik mij niet in kan verdiepen, ik houd mij aan de praktische beoefening van den godsdienst." Dat wil zeggen : zij houden zich aan de wet en sluiten de oogen voor de ondervinding, die hun dagelijks leert dat zij door dezen weg den vrede niet kunnen verkrijgen. Moge het onderricht van deze ure eene heilzame onrust in hun gemoed werken, en hen alzoo tot ernstig onderzoek opwekken. Moge de Heilige Geest niet alleen sommigen brengen tot de gerechtigheid die in Christus is, maar ook velen van zonde overtuigen, opdat zij die gerechtigheid mogen zoeken. Wij willen eerst onderzoeken wat de Apostel bedoelt als hij spreekt van het rechtvaardigmakend geloof, 0111 vervolgens 11a te gaan op welke wijze dit geloof den zondaar rechtvaardigt.

Sluiten