Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en geheimzinnig beeld ons daarom nog vreemder en geheimzinniger toeschijnt omdat hij deze zedelijke onmacht niet schijnt te gevoelen. Neen, het onbegrijpelijkste in Jezus van Nazareth, het zijn niet zijne wonderen, liet is zelfs niet zijne opstanding of, gelijk sommigen liet noemen, zijne wederverschijning na den dood; wat ons het meest in hem bevreemdt is dat hij, zijn geheele leven, tot in de kleinste bijzonderheden toe, aan een hoogeren wil ten offer heeft gebracht, terwijl hij toch het bepaalde bewustzijn had van een eigenen wil, geheel van dien hoogeren wil onderscheiden ; dat hij daarvan nimmer is afgeweken, ook daar niet waar de strijd onvermijdelijk scheen, ja zelfs dat de eenheid van zijn wil met dien des Vaders daar liet meest op den voorgrond treedt, waar de strijd niet slechts onvermijdelijk, maar zelfs wettig scheen te zijn. Wij zijn gewoon te zeggen dat Jezus zonder zonden was, en wij denken er niet over na, alsof deze zondeloosheid niet een veel grooter wonder ware dan de opstanding uit de dooden zelve. De lichtvaardigheid waarmede wij dit feit beschouwen is een treurig bewijs van den weinigen ernst, waarmede de gedachte aan de zonde ons vervult. En wat verstaan wij dan door de zonde? Passen wij niet gewoonlijk dien naam toe op een leven vol losbandigheid, aan de vrije ontwikkeling van allerlei hartstochten gewijd? Hebben wij, en vooral diegenen onder ons die zich vrijzinnig en boven de wet noemen, wel eene meer verhevene zedeleer dan die jongeling, die bij het hooren van de laatste helft der tien geboden zoo oprecht en eenvoudig betuigde: „Ik heb al deze dingen onderhouden van mijne jeugd af aan."

Het zal u dan zeker in het minst niet bevreemden dat ook Jezus van Nazareth ditzelfde heeft kunnen zeggen. Maar Jezus van Nazareth volgde eene zedeleer, gansch verschillend van die, welke daarin bestaat dat men slechts aan den eisch der welvoegelijkheid voldoet. Jezus van Nazareth was niet vrijzinnig: hij achtte zich niet boven de wet verheven, hij heeft zich geheel en al onder de wet gesteld. De Apostel zegt van hem: Hij in geboren onder de weten de vier Evangeliën zijn daar 0111 te

Sluiten