Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eindelijk daarin, dat men zich zelven en zijne eigene gerechtigheid, zijne eigene kracht, zijne eigene wijsheid verloochene en zich hem in de armen werpe, die gekomen is 0111 te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Het bestaat daarin dat wij zijne beloften geloovig aannemen, ons aan zijn almachtig mededoogen toevertrouwen en ons met lichaam en ziel aan hem overgeven, die alleen dat hart kan ontvangen en aan wiens hart wij ons alleen van ons zelven kunnen ontledigen.

Hij nu die 0111 Jezus wil zijne eigene persoonlijkheid verloochent vindt die ook in hem verheerlijkt terug, want die zijn leven verliezen zal, die zal liet behouden. Ziedaar de beteekenis van dat symbolische woord: Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Laat ons dit kortelijk ontwikkelen.

Als in het feit zijns doods zijn geest den band der natuur waardoor hij als door een wet gebonden werd, verbreekt, namelijk door niet meer onder de wet der sterfelijkheid te zijn, en den tegenstand der zondige wereld niet meer te ondervinden; dan kan die geest zich vereenigen met de ziel des zondigen menschen die hem te gemoet komt, of liever aan wie hij als trooster te gemoet komt 0111 haar den vrede te geven. Welnu, in die geheimzinnige vereeniging wordt het grootste mysterie tot werkelijkheid dat in hemel of aarde kan bestaan, namelijk liet behoud eener ziel. De ziel die gevoelt dat Gods reddende liefde haar van alle kanten omringt, die ziel is daardoor levend gemaakt en gerechtvaardigd, zij is geheiligd en met God verzoend; die ziel heeft het beginsel des eeuwigen levens ontvangen, dat haar van al hare krankheden zal genezen, zij is alreeds verheerlijkt en eene volkoniene heerlijkheid is haar toegezegd. Daarom wordt nu eens gezegd dat het bloed van Christus, dan weder dat de geest van Christus onze verlossing bewerkt: deze twee zijn een. Het bloed van Christus baant den weg des Geestes, en de Geest openbaart de beteekenis van het bloed. Door den Geest heeft Christus zich zelven ten offer kunnen geven, en zijn bloed gaat voort op aarde betere dingen te spreken dan het bloed van Abel. Vraagt gij nu

Sluiten