Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en goud, iets anders hebben zij, dat willen zij geven en zij zijn zeker dat zij het kunnen geven. Wat is het?

In den naam van Jezus Christus den Nazarener. Zoo wordt dan die arme kreupele in de strijdvraag gewikkeld der tempelgangers. Ook hij moet partij trekken, vóór of tegen; hij mag niet onverschillig blijven. Er is aan gelegen dat hij zich vóór of tegen den Nazarener verklare, hij de kreupele bedelaar. Daar is aan gelegen voor den Nazarener, daar is aan gelegen voor hem zeiven, voor zijn tijdelijk en eeuwig behoud. Voor die galileesche mannen die daar vóór hem staan is die verachte Nazarener de gekruisigde Jezus, de Christus. Wat zij te geven hebhet is in zijn naam, het is zijn naam. Zij kunnen liet niet anders geven, zij hebben niets anders te geven. Zal hij dien naam aannemen ?

In den naam van Jezus Christus den Nazarener, sta op en wandel. Zoo spreken zij tot hem, den kreupele! Hij wordt bepaald bij zijne krankheid, bij zijn noodlot. Dat hij ooit zou kunnen genezen worden, het gebruik zijner ledematen verkrijgen, daaraan had hij niet gedacht. Dat was te hoog. En nu spreken deze tempelgangers het uit dat het mogelijk was, mogelijk in den naam van Jezus Christus den Nazarener. Hij hem zijn alle dingen mogelijk. Voor hem is er geen noodlot, bij hem is er genezing van alle krankheid. De Nazarener, de gekruisigde, is hun de Christus, de gezalfde Koning. Met onwankelbare vastheid van overtuiging spreken zij een bevel uit in zijnen naam, gebieden het onmogelijke: Sta op en wandel. Zal hij gelooven?

Zal hij gelooven? Hoe zou hij niet? Daar ligt voor ontvankelijken in liet geloof van anderen iets onwederstaanbaar aantrekkelijks waardoor het zich mededeelt. Sinds de eerste uitstorting des Geestes op den Pinksterdag deelt zich de Geest mede door middel van hen die den Geest ontvangen hebben, van hun woord en werk, ja van hun gansche persoonlijkheid. Die naam van Jezus Christus is voor die galileesche mannen geene afgetrokkenheid maar eene werkelijkheid, geene verwachting eener

Sluiten