Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tige man is een steun voor anderen. Hij die zelf gesticht is sticht ook anderen. Ik zou hier bij het beeld van een gebouw kunnen blijven, u aantoonen hoe het anderen tot toevlucht en schuilplaats dient en hen in de stormen beschermt onder zijn gastvrij dak. Maar ik ben getrouwer aan de bedoeling van het tekstwoord, indien ik hier dit beeld verlaat en het andere, dat mede in de uitdrukking ligt opgesloten, opneem. Deze uitdrukking toch, wij zagen het, toont ons den man die zelf' als een gebouw gesticht wordt, tevens als een stichter, als een bouwmeester. Hij wordt ook alleen gesticht, opgebouwd, omdat hij zich zeiven opbouwt. Hij werkt aan zich zeiven en daarom werkt hij aan anderen. Die stevigheid en onwrikbaarheid eens gebouws verkrijgt men niet zonder arbeid en strijd. De standvastige mensch is het geworden en blijft het, slechts in zoo verre hij een beginsel gevonden heeft, een beginsel dat orde en harmonie brengt in zijn wezen, dat alle bouwstoffen, gedachten, genegenheden, belangen, driften, die de mensch ongeordend in zich zei ven vindt bij het ontwaken zijner consciëntie, ordent en op de rechte plaats brengt. Welnu, is deze vastheid die hij verkregen heeft, de vrucht van zelfonderzoek, van inwendigen arbeid, van een arbeid van lijden en strijden, van een arbeid die tot de diepste schuilhoeken zijns wezens omwoelt: dan heeft die man ook verstand om de behoeften van anderen te begrijpen en een hart om ze te gevoelen. Nadert vrij tot hem, gij zult voorzeker niet bij hem vinden wat geen mensch vermag te geven, dat hij uwe verantwoordelijkheid dekke en u ontsla van de verplichting om zelf aan uwe ziel te arbeiden. Hij zal zich zeiven niet geven tot geneesmiddel; maar door zijn voorbeeld zal hij u wijzen op het eenige geneesmiddel en den eenigen geneesmeester. Gij zult bij hem vinden wat een mensch kan geven: een broederhart en aanwijzing van den weg des heils.

Heb ik voor het eerste beeld mij kunnen beroepen op uwe ervaring en aan haar het oordeel kunnen overlaten over de juistheid mijner teekening, zou ik minder gelukkig geweest zijn in het tweede? Zoudt gij in uw leven geen menschen ontmoet

Sluiten