Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontroerd, en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. ' Ook Zacharias, de priester, was ontroerd geworden op het gezicht der hemelsche verschijning, maar de vrees had hem alle bezinning benomen. „ Vreeze was op Item gevallen.' Maria wordt tot het diepste harer ziel geschokt door hetgeen zij hoort, maar toch verliest zij hare tegenwoordigheid van geest niet. Zij overlegt hoedanig deze groetenis mocht zijn. Zij kan nadenken en peinzen. De diepe wateren harer ziel worden tot op den bodem toe bewogen, maar zij gaat niet onder, het evenwicht wordt niet verbroken; nadenken toch is het teeken van evenwicht. De overgang van het oude verbond tot het nieuwe, van de belofte tot de vervulling, geschiedt in haar gemoed op gelijkmatige wijze, zonder afbreking noch wederaanknooping. Daar is geen tusschentijdperk van zwichten en zwijgen, gelijk bij allen, ook bij de apostelen tusschen liet kruis en de opstanding. Waar de wateren ganschelijk schijnen weg te vloeien van schrik, daar stijgen zij terstond weder; waaide zon neigt, daar rijst zij weder. In haar gemoed gaat de belofte over in de vervulling en voltooit zich het verbond der belofte, overgaande in dat der vervulling. Het blijkt in haar dat de gouden draad der openbaringen Gods en van het leven des Geestes in de wereld nimmer wordt afgebroken, dat hij altijd wordt voortgesponnen, zij het ook diep verholen voor het oog des menschen onzichtbaar. Maria is de tweede Eva, de moeder der levenden. Erfgenaam van de zonde der eerste, is zij het ook van de gerechtigheid des geloofs. Zij is voorbereid en voorbeschikt om de moeder te zijn van den waren Zoon der belofte, die het bloed van Abel zal wreken, en wiens bloed betere dingen zal spreken dan Abel. Zoo staat zij daar in de kracht des geloofs voor den engel Gods, zooals eenmaal Mozes voor het aangezicht des Heeren, terwijl het geheele volk sidderde, wel ontroerd maar niet verbrijzeld, wel overleggende maar niet twijfelende. Voorwaar, zij is wel de begenadigde met wie de Heer is, zij is wel de gezegende onder de vrouwen! Zij is in staat oni de belofte te ontvangen die zij thans zal vernemen.

Sluiten